Leveringen - 493609-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Velika Gorica: Generatoraggregaatsets

2018/S 216-493609

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
33052761319
Rudolfa Fizira 2
Velika Gorica
10410
Kroatië
Telefoon: +385 16259344
E-mail: goran.hasan@crocontrol.hr
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.crocontrol.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Pružanje usluga u zračnoj plovidbi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zamjena dieselskih agregatskih postrojenja na 27 lokacija

Referentienummer: E-VV 11-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31121000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamjena dieselskih agregatskih postrojenja na 27 lokacija.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 932 600.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31121000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamjena dieselskih agregatskih postrojenja na 27 lokacija.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Cijena / Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 140-319923
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zamjena dieselskih agregatskih postrojenja na 27 lokacija

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aquadac d.o.o.
87353743720
Schiavuzzijev prilaz 41
Pula
52100
Kroatië
Telefoon: +385 52500090
E-mail: veljko.brecevic@aquadac.com
Fax: +385 52500090
NUTS-code: HR036
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 932 600.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018