Leveringen - 493613-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Göttingen: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval

2018/S 216-493613

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Göttinger Entsorgungsbetriebe
DE-115 303 707
Rudolf-Wissell-Str. 5
Göttingen
37079
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle – Zimmer 102
Telefoon: +49 551400-2310
E-mail: vergabestelle@goettingen.de
Fax: +49 551400-3201
NUTS-code: DE91C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.geb-goettingen.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.vergabe.rib.de

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Umschlagbaggers

Referentienummer: 150_2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144510
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34142200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE91C

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 133-302377

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lieferung eines Umschlagbaggers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zeppelin GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
Friedrichshafen
88045
Duitsland
Telefoon: +49 89320000
Fax: +49 8932000482
NUTS-code: DE21H

Internetadres: https://www.zeppelin.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018