Leveringen - 493616-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Malta-Marsa: Ketting

2018/S 216-493616

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Transport Malta
Transport Malta, Malta Transport centre, Xatt L – Ghassara Tal – Gheneb, Marsa MRS 1917
Marsa
MRS 1917
Malta
Telefoon: +356 21222203
E-mail: tenders.tm@transport.gov.mt
NUTS-code: MT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Transport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender for the Supply and Delivery of Hot Dipped Galvanized Steel Chain and Shackles

Referentienummer: TM041/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44540000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The subject of this tender is the supply and delivery of 24mm hot dipped galvanized steel chain and shackles.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 14 880.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44540000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The subject of this tender is the supply and delivery of 24mm hot dipped galvanized steel chain and shackles.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 041-000000
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
J.P. Baldacchino Co. Ltd
C 2832
Ferrum House Ghaxaq Road
GUDJA [Il-Gudja]
GDJ 2031
Malta
Telefoon: +356 21678157
E-mail: adrianb@jpbaldacchino.com
Fax: +356 21673479
NUTS-code: MT

Internetadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 880.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Payment options: no payment for documentation

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Public Contracts Review Board
Notre Dame Ditch
Floriana
FRN 1601
Malta
Telefoon: +356 21239095
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018