Leveringen - 493624-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Servers

2018/S 216-493624

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Kraków
30-134
Polen
Contactpersoon: Renata Tekiela
Telefoon: +48 126399250
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
Fax: +48 126399259
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.straz.krakow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa i modernizacja serwerów dla KM/P PSP woj. małopolskiego.

Referentienummer: WZP.2370.15.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja serwerów dla KM/P PSP woj. małopolskiego. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe dedykowane przez producenta podzespoły których montaż nie spowoduje utraty gwarancji świadczonej przez producenta serwerów. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe podzespoły do rozbudowy przestrzeni dyskowej w 18 posiadanych przez Zamawiającego serwerach o min. 2 dyski SSD min. 400 GB/ każdy typu Hot-Plug, SATA 6 Gb/s, Mix Use, MLC, rozmiar 2,5 ''. Do każdego dostarczonego dysku dołączona zostanie kieszeń Dell 2,5'' Hot Swap dedykowana do serwera PowerEdge R630. Dyski muszą być dedykowane do pracy w serwerze. Gwarancja producenta trwająca minimum do 23 listopada 2022 roku realizowanej w miejscu instalacji sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ; b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami i standardami

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48822000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo małopolskiego.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe dedykowane przez producenta podzespoły których montaż nie spowoduje utraty gwarancji świadczonej przez producenta serwerów. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe dedykowane przez producenta podzespoły których montaż nie spowoduje utraty gwarancji świadczonej przez producenta serwerów. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe podzespoły do rozbudowy przestrzeni dyskowej w 18 posiadanych przez Zamawiającego serwerach o min. 2 dyski SSD min. 400 GB/ każdy typu Hot-Plug, SATA 6 Gb/s, Mix Use, MLC, rozmiar 2,5 ''. Do każdego dostarczonego dysku dołączona zostanie kieszeń Dell 2,5'' Hot Swap dedykowana do serwera PowerEdge R630. Dyski muszą być dedykowane do pracy w serwerze. Gwarancja producenta trwająca minimum do 23 listopada 2022 roku realizowanej w miejscu instalacji sprzętu. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ; b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami i standardami; c) pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na terenie UE; d) nie dopuszcza się do zaoferowania sprzętu odnawialnego, demonstracyjnego lub powystawowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cena nie jest jedynym kryterium udzielania zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 170-386386
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rozbudowa i modernizacja serwerów dla KM/P PSP woj. małopolskiego.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Przetarg nieograniczony na rozbudowę i modernizację serwerów dla KM/P PSP województwa małopolskiego został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018