Leveringen - 493655-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Challans: Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)

2018/S 216-493655

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Communauté de communes Challans-Gois-Communauté
BP 337
Challans
85303
Frankrijk
Telefoon: +33 251497973
E-mail: mp@challans.fr
Fax: +33 251550564
NUTS-code: FRG05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.challansgois.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition, mise en service et maintenance d'un système d'information géographique

Referentienummer: 18400-PA41
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38221000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition, mise en service et maintenance d'un système d'information géographique..

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 907.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition, mise en service et maintenance d'un système d'information géographique.

TF Acquisition, mise en œuvre et maintenance jusqu'au 31.12.2025.

T0 1 — maintenance jusqu'au 31.12.2025.

T0 2 — maintenance jusqu'au 31.12.2027.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

PSE 1 reprise de données.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Marché passé selon une procédure adaptée en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016, son montant étant inférieur aux seuils d'application des directives communautaires.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-465148
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18400- PA 41
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CIRIL
Villeurbanne
69603
Frankrijk
NUTS-code: FRK26
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 907.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
Nantes
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
Nantes
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018