Leveringen - 493667-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Politie-uniformen

2018/S 216-493667

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ — Ministerstvo na vatreshnite raboti
129010157
ul. Knyaz Boris I No. 124
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Siyana Valcheva
Telefoon: +359 29823653
E-mail: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mvr.bg/dussd

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/преглед/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/dostavka-obleklo-obuvki-konen-eskad

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на полицейски униформи – специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на полицейски униформи – специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно) по обособени позиции, както следва:

Поз. 1. Доставка на клин за ездач — зимен и летен:

Арт. 1. Клин за ездач зимен,

Арт. 2. Клин за ездач летен.

Поз. 2. Доставка на ботуши за ездачи — зимни и летни:

Арт. 1. Ботуши за ездачи зимни,

Арт. 2. Ботуши за ездачи летни.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 33 500.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на клин за ездач — зимен и летен

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. Кукуш № 1 (Централни вещеви складове — ДУССД — МВР).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на клин за ездач — зимен и летен по артикули, както следва:

Арт. 1. Клин за ездач зимен – общо 50 бр.

Арт. 2. Клин за ездач летен – общо 50 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на ботуши за ездачи — зимни и летни

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. Кукуш № 1 (Централни вещеви складове — ДУССД — МВР).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на ботуши за ездачи — зимни и летни по артикули, както следва:

Арт. 1. Ботуши за ездачи зимни – общо 50 чф.

Арт. 2. Ботуши за ездачи летни – общо 50 чф.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 143-326513
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5785опд-89
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на ботуши за ездачи — зимни и летни

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Кавалер юнион 2001 ЕООД
130571415
ж.к. Люлин 2, бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
София
1343
Bulgarije
Telefoon: +359 885707145
E-mail: cavaler_union2001@abv.bg
Fax: +359 885707145
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 500.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 500.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Сектор „Правно-нормативно обслужване“ — ДУССД — МВР
ул. Княз Борис I № 124
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29822567
E-mail: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010

Internetadres: http://www.mvr.bg/dussd

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018