Leveringen - 493669-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

België-Brussel: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2018/S 216-493669

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
0222.116.241_25489
Kunstlaan 14
Brussel
1210
België
Contactpersoon: Marijke Beel
Telefoon: +32 22121001
E-mail: m.beel@nirond.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ondraf.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324603

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Behandeling van radioactief afval

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De inrichting van de permanente tentoonstelling in het nieuwe communicatiecentrum Tabloo

Referentienummer: Ondraf/Niras-NOCA 2017_0743-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit de levering en de volledige realisatie van de inrichting van de permanente tentoonstelling van het communicatiecentrum Tabloo.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 505 673.73 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79956000
39154100
39154000
79950000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inrichting permanente tentoonstelling van het nieuwe communicatiecentrum Tabloo

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning en uitvoeringstermijn / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bruns BV
Rijksmonument De Ploeg, Riethovensedijk
CR Bergeijk
5571
Nederland
NUTS-code: NL41
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 505 673.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
NIRAS
Kunstlaan 14
Brussel
1210
België
Telefoon: +32 22121001
E-mail: m.beel@nirond.be
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018