Leveringen - 493673-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Duitsland-Garching: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 216-493673

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Technische Universität München – Lehrstuhl für Halbleiter Nanostrukturen und Quantensysteme
Am Coulombwall 4
Garching
85748
Duitsland
Contactpersoon: Dr. Kai Müller
Telefoon: +49 8928911598
E-mail: kai.mueller@wsi.tum.de
Fax: +49 8928912704
NUTS-code: DE21H

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tum.de

Adres van het kopersprofiel: www.wsi.tum.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tieftemperatur Kryostat (sub-K)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung und Installation eines Tieftemperatur Kryostaten (sub-K) mit:

— kontinuierliche Kühlung auf <500 mK,

— gepulste Kühlung auf 100 mK,

— geschlossener Kühlkreislauf,

— kein He3,

— Schnellladesystem für Proben,

— kompakte Bauweise.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 368 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21H
Voornaamste plaats van uitvoering:

Technische Universität München

Walter Schottky Institut

Lehrstuhl für Halbleiter Nanostrukturen und Quantensysteme

Am Coulombwall 4

85748 Garching

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Installation eines Tieftemperatur Kryostaten (sub-K) mit:

— kontinuierliche Kühlung auf <500 mK,

— gepulste Kühlung auf 100 mK,

— geschlossener Kühlkreislauf,

— kein He3,

— Schnellladesystem für Proben,

— kompakte Bauweise.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Kundendienst und technische Hilfe / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Die Anforderung der Beschaffung (kontinuierliche Kühlung auf <500 mK, gepulste Kühlung auf 100 mK, geschlossener Kühlkreislauf, kein He3, Schnellladesystem für Proben, kompakte Bauweise) werden nur von der kiutra GmbH erfüllt. Insbesondere die Kombination aus: den benötigten Temperaturen, keine Verwendung von He3 und Schnellladesystem für Proben können aufgrund bestehender Schutzrechte nur von der kiutra GmbH angeboten werden.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
kiutra GmbH
München
Duitsland
NUTS-code: DE212
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 368 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
München
80534
Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847

Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Technische Universität München
München
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018