Leveringen - 493693-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Nova Zagora: Farmaceutische producten

2018/S 216-493693

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„MBAL „Sveta Petka Balgarska“ EOOD
119502651
ul. „Petko Enev“ No. 1
Nova Zagora
8900
Bulgarije
Contactpersoon: d-r Stanka Ivanova, upravitel
Telefoon: +359 888433210
E-mail: mbal_nz@abv.bg
Fax: +359 888433210
NUTS-code: BG342

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mbal.nova-zagora.org/node/46

Adres van het kopersprofiel: http://mbal.nova-zagora.org/node/46

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД — Нова Загора

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД — Нова Загора

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 868.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG342
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 50, „МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД — Нова Загора

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-267549
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40
Benaming:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Интергаленика“ ООД
115258267
р-н „Северен“, ул. „Напредък“ № 7
Пловдив
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 32969088
E-mail: v_minkov@yahoo.com
Fax: +359 32969088
NUTS-code: BG421
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 868.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на потребителите
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29884070

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018