Leveringen - 493699-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Salamanca: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2018/S 216-493699

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
Q3769010D
Paseo San Vicente, 58-182
Salamanca
37007
Spanje
Contactpersoon: Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
E-mail: eulaliapoveda@saludcastillayleon.es
NUTS-code: ES415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CPRcCrj3MAwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro y puesta en funcionamiento de un tomógrafo computarizado ≥ 128 cortes, con destino al Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Referentienummer: 2018-0-4(2020007583)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y puesta en funcionamiento de un tomógrafo computarizado ≥ 128 cortes, con destino al Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 560 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33115000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lo indicado en el PCAP.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y puesta en funcionamiento de un tomógrafo computarizado ≥ 128 cortes, con destino al Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios de juicios de valor / Weging: 32
Kostencriterium - Naam: Criterios evaluables mediante fórmulas / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Criterios mediante fórmulas / Weging: 44
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 132-300169
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-0-4
Benaming:

Suministro y puesta en funcionamiento de un tomógrafo computarizado ≥ 128 cortes, con destino al Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
General Electric Healthcare España, S. A. U.
C/ Gobelas, 35-37
Madrid
28023
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 561 983.48 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 560 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TARCYL
Plaza de la Catedral
Zamora
49001
Spanje
Telefoon: +34 980559800
E-mail: tribunalconstitucionalcyl@ccyl.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018