Leveringen - 493718-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Cusset: Tankkaarten

2018/S 216-493718

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Cusset
place Victor Hugo
Cusset
03300
Frankrijk
E-mail: mpa@vichy-communaute.fr
NUTS-code: FRK11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-cusset.com/

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_9XDcoXNkT4

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Approvisionnement en carburant par cartes magnétiques accréditives

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30163100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Approvisionnement en carburant par cartes magnétiques accréditives.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30163100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Approvisionnement en carburant par cartes magnétiques accréditives.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Sécurité des approvisionnements / Weging: 15
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La procédure d'appel d'offres ayant été infructueuse en l'absence de toute offre, une procédure négociée avec mise en concurrence de 3 prestataires a été mise en œuvre.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 129-293637
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18C_017
Benaming:

Approvisionnement en carburant par cartes magnétiques accréditives

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Total Marketing France
562 avenue du Parc de l'Île
Nanterre
92000
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
Clermont-Ferrand
63000
Frankrijk
Telefoon: +33 473146100
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr

Internetadres: http://clermont-ferrand.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
Clermont-Ferrand
63000
Frankrijk
Telefoon: +33 473146100
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr

Internetadres: http://clermont-ferrand.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018