Leveringen - 493732-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Bouguenais: Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires

2018/S 216-493732

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mairie de Bouguenais
1 rue de la commune de Paris — BP 4109
Bouguenais Cedex
44341
Frankrijk
Contactpersoon: Madame le Maire
E-mail: marchespublics@ville-bouguenais.fr
NUTS-code: FRG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ville-bouguenais.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat de vêtements et chaussures de travail, d’EPI et de consommables habillement pour les agents de la collectivité

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Les accords-cadres sont conclus à compter de la date de notification pour une période de 1 an. Ils seront reconductibles tacitement par période de 1 an, 2 fois. Leur durée totale ne peut donc excéder 3 ans.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 186 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vêtements et chaussures pour travail en extérieur

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vêtements et chaussures pour travail en extérieur.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des produits / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité du service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre reconductible 2 fois.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vêtements et chaussures pour travail en intérieur

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vêtements et chaussures pour travail en intérieur.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des produits / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité du service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre reconductible 2 fois.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vêtements de protection haute visibilité

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vêtements de protection haute visibilité.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des produits / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité du service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre reconductible 2 fois.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipements de protection individuelle

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Équipements de protection individuelle.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des produits / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité du service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre reconductible 2 fois.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consommables habillement

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consommables habillement.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des produits / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité du service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre reconductible 2 fois.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Marchés inférieurs au seuil européen, passés par voie de procédure adaptée.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Vêtements et chaussures pour travail en extérieur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Actuel'Vet
Aytre
17440
Frankrijk
NUTS-code: FRI32
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Vêtements et chaussures pour travail en intérieur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Actuel'Vet
Aytre
17440
Frankrijk
NUTS-code: FRI32
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Vêtements de protection haute visibilité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Actuel'Vet
Aytre
17440
Frankrijk
NUTS-code: FRI32
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Équipements de protection individuelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
France securite
Saint-Herblain
44817
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Consommables habillement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GAMA 29
Vern-sur-Seiche
35771
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Référence de l’AAPC: avis d’appel public à la concurrence publié le 13.7.2018 sur le site de la ville de Bouguenais et sur le profil d’acheteur, le 17.7.2018 sur Ouest France 44:

— lot 1 «vêtements et chaussures pour travail en extérieur»: montant minimum annuel de 10 000 EUR HT et montant maximum annuel de 25 000 EUR HT,

— lot 2 «vêtements et chaussures pour travail en intérieur»: montant minimum annuel de 5 000 EUR HT et montant maximum annuel de 18 000 EUR HT,

— lot 3 «vêtements de protection haute visibilité»: montant minimum annuel de 1 000 EUR HT et montant maximum annuel de 4 000 EUR HT,

— lot 4 «équipements de protection individuelle»: montant minimum annuel de 1 000 EUR HT et montant maximum annuel de 5 000 EUR HT,

— lot 5 «Consommables habillement»: montant minimum annuel de 4 000 EUR HT et montant maximum annuel de 10 000 EUR HT.

Modalités de consultation des contrats: suite à une demande préalable écrite adressée au service finances — marchés publics de la mairie de Bouguenais, située au 1 rue de la commune de Paris – BP 4109 – 44341 Bouguenais Cedex, les pièces des marchés seront, dans le respect des secrets protégés par la loi, consultables sur rendez-vous au sein des locaux de la ville et en présence d’un représentant de la collectivité.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette — CS 24111
Nantes Cedex
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Fax: +33 240994658

Internetadres: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Mairie de Bouguenais – secteur marchés publics
1 rue de la commune de Paris – BP 4109
Bouguenais Cedex
44341
Frankrijk
E-mail: marchespublics@ville-bouguenais.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018