Leveringen - 493738-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Mans: Charge cards

2018/S 216-493738

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Département de la Sarthe
22720002900014
Hôtel du département, place Aristide Briand
Le Mans
72072
Frankrijk
E-mail: scp@cg72.fr
NUTS-code: FRG04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sarthe.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.sarthe-marchespublics.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de carburant en station-service avec cartes accréditives pour l'ensemble des véhicules et des engins de travaux routiers du conseil départemental de la Sarthe

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30163000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG04

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-296232

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Total Marketing France
562 avenue du Parc de l'Île
Nanterre
92000
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018