Leveringen - 493738-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Mans: Charge cards

2018/S 216-493738

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de la Sarthe
Nationaal identificatienummer: 22720002900014
Postadres: Hôtel du département, place Aristide Briand
Plaats: Le Mans
NUTS-code: FRG04 Sarthe
Postcode: 72072
Land: Frankrijk
E-mail: scp@cg72.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sarthe.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.sarthe-marchespublics.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de carburant en station-service avec cartes accréditives pour l'ensemble des véhicules et des engins de travaux routiers du conseil départemental de la Sarthe

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30163000 Charge cards
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG04 Sarthe

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-296232

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Total Marketing France
Postadres: 562 avenue du Parc de l'Île
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018