Leveringen - 493743-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Straatlichtmasten

2018/S 216-493743

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Nederland
Contactpersoon: Z. Zolfali
Telefoon: +31 630456192
E-mail: z.zolfali@Rotterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=92700

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1-L-00399-18: Levering lichtmasten en verkeersregelinstallaties

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928510
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanbesteding voor levering lichtmasten en verkeersregelinstallaties

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lichtmasten en uithouders en hulpstukken

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928510
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: lichtmasten en uithouders en hulpstukken (OV masten)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: MKI waarde / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Masten t.b.v. verkeer regel installaties (VRI masten)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212250
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2: masten t.b.v. verkeerregelinstallaties (VRI masten)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: MKI waarde / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 103-234851
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-L-00399-18
Perceel nr.: 1 en 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Valmont Nederland BV
Maarheeze
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Let op: er zijn twee Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Naar aanleiding van de gestelde vragen heeft de aanbestedende dienst een aantal (uitvoerings-)eisen aangepast. Zie het aangepaste Programma van eisen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam
Rotterdam
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018