Leveringen - 493747-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Marseille: Kunstmatige lichaamsdelen

2018/S 216-493747

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier régional de Marseille
80 rue Brochier
Marseille
13005
Frankrijk
Telefoon: +33 491381950
E-mail: scop-marches@ap-hm.fr
Fax: +33 491381939
NUTS-code: FRL04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://fr.ap-hm.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de DMPI et accessoires pour orthopédie

Referentienummer: GHT13-2018-0716
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de DMPI et accessoires pour orthopédie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Implant articulaire de genou unicompartimental, bicompartimental, tricompartimental

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Implant articulaire de genou unicompartimental, bicompartimental, tricompartimental avec composant fémoral en céramique, en chrome cobalt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Implant articulaire de genou avec et sans trochlée, standard et de reprise

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Implant articulaire de genou avec et sans trochlée, standard et de reprise avec et sans système anti-luxation et sur mesure.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 180472
Perceel nr.: 20
Benaming:

Implant articulaire de genou unicompartimental, bicompartimental, tricompartimental avec composant fémoral en céramique, en chrome cobalt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lima
parc d'activités de Gémenos Les Espaces de la Sainte-Baume
Gemenos
13420
Frankrijk
Telefoon: +33 442016313
E-mail: sob@limafrance.com
Fax: +33 442041725
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 180473
Perceel nr.: 18
Benaming:

Implant articulaire de genou avec et sans trochlée, standard et de reprise avec et sans système anti-luxation et sur mesure

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Link
2 rue Thomas Edison
Mundolsheim
67450
Frankrijk
Telefoon: +33 442016313
E-mail: sob@limafrance.com
Fax: +33 442041725
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
SCOP
80 rue Brochier
Marseille
13005
Frankrijk
Telefoon: +33 491381950
E-mail: scop-marches@ap-hm.fr
Fax: +33 491381939
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018