Leveringen - 493752-2018

09/11/2018    S216

Slowakije-Prešov: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2018/S 216-493752

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Nationaal identificatienummer: 37936859
Postadres: Jesenná 14
Plaats: Prešov
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Postcode: 080 05
Land: Slovakije
Contactpersoon: Vaňová Sylvia
E-mail: obstaravanie@sucpsk.sk
Telefoon: +421 517563700
Fax: +421 517563711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sucpsk.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: správa a údržba ciest II. a III. triedy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cestné smerové stĺpiky s príslušenstvom

Referentienummer: 13VS/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie cestných smerových stĺpikov, zvodidlových smerových stĺpikov, zvodidlových odrážačov a ich príslušenstva, vrátane dopravy do sídiel siedmych oblastí Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, podľa uvedených druhov a množstva uvedeného v technickej špecifikácii.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK SLOVENSKO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predpokladané množstvo 12 položiek cestných bezpečnostných zariadení počas plánovaného zmluvného obdobia 36 mesiacov predstavuje množstvo cca 45 130 ks. Predpokladané množstvo dodávok počas kalendárneho roka 2018 predstavuje približne tretinové množstvo t.j. cca 15 043 ks. V ďalších rokoch sa predpokladá obdobné množstvo dodania v závislostí od prevádzkových potrieb verejné obstarávateľa.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 175-396372
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13VS/2018
Benaming:

Cestné smerové stĺpiky s príslušenstvom

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Verejný obstarávateľ zrušil postup zadávania zákazky z dôvodu, že bola predložená iba jedna ponuka.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018