Leveringen - 493753-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Slowakije-Košice: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 216-493753

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
00397768
Šrobárova 2
Košice-mestská časť Staré Mesto
041 80
Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Ján Richnavský
Telefoon: +421 552341168
E-mail: jan.richnavsky1@upjs.sk
Fax: +421 556786959
NUTS-code: SK042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upjs.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

Referentienummer: DNS IKT-017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom obstarávania je dodávka licencií pre Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Medipark).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 95 416.67 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK
NUTS-code: SK042
Voornaamste plaats van uitvoering:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Rektorát, Šrobárova 2, 040 01 Košice, Centrum informačných a komunikačných technológií, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania je dodávka licencií pre Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Medipark).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, na projekt: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice); Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 079-176059
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: IKT-017
Benaming:

IKT 017 - CIaKT - Licencie Medipark

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Synergon a.s.
46928073
Partizánska cesta 5564/77
Banská Bystrica
974 01
Slovakije
E-mail: obchod@syneergon.sk
NUTS-code: SK032
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 98 333.33 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 416.67 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018