Leveringen - 493754-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Controle- en testapparatuur

2018/S 216-493754

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
Gdańsk
80-309
Polen
Contactpersoon: Magdalena Pietruszewska, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115 I piętro
E-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Fax: +48 585233110
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ug.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia Publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa termocyklerów gradientowych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami wg części: I część- termocyklery do wykonywania reakcji PCR II część- termocykler do wykonywania reakcji Real

Referentienummer: A120-211-97/18/MP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38500000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa termocyklerów gradientowych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego, wg części:

1)I część- termocyklery (2 aparaty) do wykonywania reakcji PCR;

2)II część- termocyklera do wykonywania reakcji Real Time,zwanych dalej „sprzętem”.

2.Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 1a (1a.I; 1a.II) do SIWZ.

5.Dostawa obejmuje:

1)transport sprzętu,

2)wniesienie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

3)instalację/montaż sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

4)przeszkolenie 2 osób w zakresie podstawowej obsługi sprzętu w dniu instalacji/montażu.

6.Gwarancja producenta na sprzęt: nie krótsza niż 24 miesiące.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 123 600.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

I część- termocyklery do wykonywania reakcji PCR

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, budynek Wydziału Chemii, ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk, pokój G342.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa termocyklerów gradientowych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego, wg części:

1) I część- termocyklery (2 aparaty) do wykonywania reakcji PCR.

3. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 1a.I do SIWZ.

5. Dostawa obejmuje:

1) transport sprzętu,

2) wniesienie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

3) instalację/montaż sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

4) przeszkolenie 2 osób w zakresie podstawowej obsługi sprzętu w dniu instalacji/montażu.

7. Sprzęt musi:

1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego

Do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania; wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fizycznych i prawnych,

2) być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia

13.4.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.),

4) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia

14.9.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz

O kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1203 z późn. zm.) posiadać:

a) dołączoną do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub

O wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;

b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;

c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;

— zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.

8. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:

1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie,

Z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy,

2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie,

3) niewykonania lub wadliwego wykonania instalacji/montażu oraz przeszkolenia, o których mowa

W pkt 5 ppkt 3, 4 SIWZ.

9. W przypadkach określonych w pkt. 8 przedstawiciel Zamawiającego o którym mowa w § 5 ust. 6 projektu umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznej dostawy sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą. Jeżeli termin przekroczy termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art. 89 ust 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,

Nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe wyposażenie / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

MAB/2017/3

II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt: „International Centre for Cancer Vaccine Science”. Program Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pt.„Międzynarodowe Agendy Badawcze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

II część- termocykler do wykonywania reakcji Real Time.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, budynek Wydziału Chemii, ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk, pokój G342.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa termocyklerów gradientowych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego, wg części:

1) II część- termocyklera do wykonywania reakcji Real Time.

3. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 1a.II do SIWZ.

5. Dostawa obejmuje:

1) transport sprzętu,

2) wniesienie sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

3) instalację/montaż sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

4) przeszkolenie 2 osób w zakresie podstawowej obsługi sprzętu w dniu instalacji/montażu.

7. Sprzęt musi:

1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego

Do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania; wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fizycznych i prawnych,

2) być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia

13.4.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.),

4) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia

14.9.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz

O kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1203 z późn. zm.) posiadać:

a) dołączoną do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub

O wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;

b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;

c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;

— zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.

8. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:

1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie,

Z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy,

2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie,

3) niewykonania lub wadliwego wykonania instalacji/montażu oraz przeszkolenia, o których mowa

W pkt 5 ppkt 3, 4 SIWZ.

9. W przypadkach określonych w pkt. 8 przedstawiciel Zamawiającego o którym mowa w § 5 ust. 6 projektu umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznej dostawy sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą. Jeżeli termin przekroczy termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art. 89 ust 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,

Nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowa funkcjonalność / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

MAB/2017/3

II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt: „International Centre for Cancer Vaccine Science”. Program Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pt.„Międzynarodowe Agendy Badawcze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 119-270186
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

I część- termocyklery do wykonywania reakcji PCR

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 850.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

II część- termocykler do wykonywania reakcji Real Time.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Q4Lab Sp. z o.o.
ul. Kątna 17
Warszawa
00-703
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 320.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio.3)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsca zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) lit. a) stosuje się.Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 3 rozdziału VII SIWZ.1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:1)I część- 1 400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100),2)II część- 2 100,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100).Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert.2.W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu,2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3)gwarancjach bankowych,4)gwarancjach ubezpieczeniowych,5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr A120-211-97/18/MP część.....* *wpisać odpowiednio jakiej części dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).Dalsze szczegóły-rozdz.IX SIWZ.Ofertę stanowi (odpowiednio do części): załącznik nr 1 do SIWZ– formularz ofertowy.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców- dalsze szczegóły- rozdz.XVIII SIWZ.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.Klauzula dot. danych osobowych-rozdz. XX pkt13 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1.Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198).

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.6.Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

Opis sposobu przygotowania ofert- rozdz. XI SIWZ, opis sposobu obliczenia ceny-rozdz. XIII SIWZ, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami- rozdz. VIII SIWZ, opis kryteriów-rozdz. XIV SIWZ,wybór najkorzystniejsze oferty i informacje o wyniku postępowania- rozdz. XV SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018