Leveringen - 493763-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Werkstations

2018/S 216-493763

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sąd Apelacyjny w Warszawie
pl. Krasińskich 2/4/6
Warszawa
00-207
Polen
Contactpersoon: Karina Borkowska
Telefoon: +48 223586850
E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Fax: +48 223586852
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.waw.sa.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: sąd powszechny
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wymiar sprawiedliwości

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej

Referentienummer: ZP-765-1/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30214000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 420 065.04 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa komputerów stacjonarnych standardowych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
30237200
30214000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych standardowych w ilościach wskazanych wzałączniku nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 doSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Zainstalowana pamięć RAM / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Pojemność dysku twardego SSD / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Obudowa beznarzędziowa / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Dysk beznarzędziowy / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Nagrywarka DVD / Weging: 4
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 %całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa komputerów stacjonarnych typu All-In-One

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
30237200
30214000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych typu All-In-One w ilościach wskazanych w załączniku nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Zainstalowana pamięć RAM / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Pojemność dysku twardego / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Dysk twardy SSD / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Regulacja kąta nachylenia / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 %całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa terminali komputerowych typu zero client

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231100
30230000
30237200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa terminali komputerowych typu zero client w ilościach wskazanych w załączniku nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 %całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa komputerów przenośnych standardowych

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
48000000
30237200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych standardowych w ilościach wskazanych w załączniku nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości dla komputera / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości dla baterii / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Zainstalowana pamięć RAM / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Pojemność dysku twardego / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Dysk twardy SSD / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Klawiatura / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Waga komputera / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 %całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa komputerów przenośnych ponadstandardowych

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
48000000
30237200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych ponadstandardowych w ilościach wskazanych w załączniku nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości dla komputera / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości dla baterii / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Zainstalowana pamięć RAM / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Pojemność dysku twardego SSD / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Klawiatura / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Waga komputera / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 %całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa monitorów komputerowych standardowych

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów komputerowych standardowych w ilościach wskazanych w załączniku nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Regulacja wysokości monitora / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 %całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa monitorów komputerowych powiększonych

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów komputerowych powiększonych w ilościach wskazanych w załączniku nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Regulacja wysokości monitora / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 %całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-296177
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP-765-1/18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa komputerów stacjonarnych standardowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Helica Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 25
Warszawa
02-033
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 188 617.89 PLN
Laagste offerte: 1 911 320.00 PLN / Hoogste offerte: 2 389 823.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP-765-1/18
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa komputerów stacjonarnych typu All-In-One

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Koncept Sp. z o.o.
ul. Wodniaków 19
Warszawa
03-992
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 304 471.54 PLN
Laagste offerte: 265 360.00 PLN / Hoogste offerte: 442 873.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP-765-1/18
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa terminali komputerowych typu zero client

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maxto Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Willowa 87
Modlniczka
32-285
Polen
NUTS-code: PL21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suntar Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 5b
Tarnów
33-100
Polen
NUTS-code: PL21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Śliwkowa 1
Niekanin
78-100
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 154 471.54 PLN
Laagste offerte: 117 500.00 PLN / Hoogste offerte: 139 000.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP-765-1/18
Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maxto Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Willowa 87
Modlniczka
32-285
Polen
NUTS-code: PL21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suntar Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 5b
Tarnów
33-100
Polen
NUTS-code: PL21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Śliwkowa 1
Niekanin
78-100
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 369 918.70 PLN
Laagste offerte: 308 100.00 PLN / Hoogste offerte: 434 460.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP-765-1/18
Perceel nr.: 5
Benaming:

Dostawa komputerów przenośnych ponadstandardowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maxto Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Willowa 87
Modlniczka
32-285
Polen
NUTS-code: PL21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suntar Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 5B
Tarnów
33-100
Polen
NUTS-code: PL21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Śliwkowa 1
Niekanin
78-100
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 826 341.46 PLN
Laagste offerte: 773 190.00 PLN / Hoogste offerte: 839 740.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP-765-1/18
Perceel nr.: 6
Benaming:

Dostawa monitorów komputerowych standardowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Koncept Sp. z o.o.
ul. Wodniaków 19
Warszawa
03-992
Polen
NUTS-code: PL91
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 432 504.07 PLN
Laagste offerte: 302 092.22 PLN / Hoogste offerte: 603 440.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP-765-1/18
Perceel nr.: 7
Benaming:

Dostawa monitorów komputerowych powiększonych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Koncept Sp. z o.o.
ul. Wodniaków 19
Warszawa
03-992
Polen
NUTS-code: PL91
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 143 739.84 PLN
Laagste offerte: 86 496.00 PLN / Hoogste offerte: 154 632.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018