Leveringen - 493782-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Biłgoraj: Motorvoertuigen voor goederenvervoer

2018/S 216-493782

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
0000119509
ul. Łąkowa 13
Biłgoraj
23-400
Polen
Contactpersoon: Piotr Karwański
Telefoon: +48 846682916
E-mail: pkarwanski@pgk.bilgoraj.pl
Fax: +48 846881847
NUTS-code: PL812

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, gospodraka odpadami

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa ładowarki telskopowej w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą tow. na terenie ZZO w Korczowie

Referentienummer: ZP/ZOŚ/11/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie koło Biłgoraja, fabrycznie nowej (rok produkcji 2018) ładowarki teleskopowej z silnikiem wysokoprężnym spełniającym normę spalin STAGE IV /Tier 4 Final, bez filtra cząstek stałych (DPF) o mocy minimum 125 KM, o udźwigu nie mniejszym niż 3,0 tony i wysokości podnoszenia minimum 6,0 m. Wyposażona w łyżkę ładowarkową do materiałów lekkich o pojemności około 2500 l oraz widły o długości min. 1200 mm. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) ładowarki. 3.3.6. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych, niefabrycznych.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 343 900.00 PLN / Hoogste offerte: 371 000.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812
Voornaamste plaats van uitvoering:

Korczów koło Biłgoraja, woj. lubelskie., 23-400 Biłgoraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wymagane parametry ładowarki:

Rok produkcji – 2018r., Silnik o mocy min. 125 KM, Udźwig maksymalny - do 3,6 t (nie mniej niż 3,0 t), Wysokość podnoszenia – minimum 6,00 m, Maksymalny zasięg do przodu – w zakresie od 3,0 do 4,0 m

Udźwig na maksymalnej wysokości – min. 2 200 kg, Udźwig na maksymalnym zasięgu – nie mniej niż 1 500 kg, Pompa o wydajności min. 140 l/min, 260 bar, (rozdzielacz przepływu z priorytetem na układ sterowania i hamulce z możliwością łączenia ruchów), Silnik wysokoprężny spełniający normę spalin STAGE IV /Tier 4 Final, bez filtra cząstek stałych (DPF), Napęd mechaniczny na 4 koła, Układ hamulcowy wielotarczowy olejowy na obu osiach z systemem awaryjnego hamowania, Przekładnia automatyczna z opcją ręcznej i automatycznej zmiany przełożeń, Dźwignia sterująca wysięgnikiem i zmianą kierunku jazdy, Prędkość maksymalna – do 40 km/h

Oś przednia z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu,Wszystkie cztery koła skrętne, Minimalny promień skrętu nie większy niż 4,00 m, Prześwit pod maszyną – min. 0,40 m, Długość transportowa – bez wideł – ok. 4,65 m (nie więcej niż 5,00 m włącznie), Masa własna z widłami – ok. 7 500 kg (nie więcej niż 8000 kg), Opony pneumatyczne klasy L5, Zamknięta kabina zapewniająca widoczność 360o spełniające wymagania ROPS – FOPS Level 2, z filtrem antypyłowym z ogrzewaniem i klimatyzacją, instalacja elektryczna 12V, Automatyczny wentylator zwrotny chłodnicy, Wyposażona w łyżkę ładowarkową do materiałów lekkich o pojemności około 2500 l, Widły o długości min. 1200 mm, Nieprogresywny układ automatycznego centralnego smarowania na smar stały z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu wszystkich punktów smarownych ładowarki

Wyposażenie dodatkowe

Regulowana kolumna kierownicza, Systemy ułatwiające prace operatorowi np. podłączanie osprzętów, Zaczep umożliwiający holowanie wraz z instalacją elektryczną, Komplet wyposażenia roboczego (co najmniej oświetlenie robocze LED z przodu i z tyłu ładowarki, pomarańczowe migające światło ostrzegawcze tzw. „kogut”, lusterka zewnętrzne), Oświetlenie, oznakowanie, wyposażenie umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych, Światła cofania z sygnalizacją dźwiękową, Kamera cofania, Wycieraczka przedniej i tylnej szyby, Apteczka, gaśnica, komplet narzędzi naprawczych,

Szkolenia

Szkolenie: przynajmniej 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze co najmniej 4 godzin każdej osoby – potwierdzone dokumentem przedstawiciela Wykonawcy dla każdej osoby przeszkolonej w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty dostawy

Ładowarka będzie dostarczona przez Wykonawcę i na jego koszt do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie koło Biłgoraja (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej).

Przedmiotowa ładowarka winna być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym) rok produkcji: 2018. Powinna posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia wykonawca przekaże zamawiającemu w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru.

Ładowarka musi być wyposażona i dostosowana do poruszania po drogach publicznych.

Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty i homologacje, zaświadczenie UDT jeżeli jest to wymagane prawem

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi do wymiany w karcie gwarancyjnej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPLU.06.03.00-06-0001/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Szczegóły dotyczące wadium w SIWZ Rozdział 10.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Rozdział 17 SIWZ

Informacje o ewentualnych zmianach umowy zawarte są w SIWZ Rozdział 21 oraz we wzorze Umowy

Stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zaliczki.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 145-331223
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP/ZOŚ/11/2018
Benaming:

Zakup i dostawa ładowarki telskopowej w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą tow. na terenie ZZO w Korczowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
0000148847
Nadarzyn
Kajetany
08-530
Polen
NUTS-code: PL926
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 357 942.96 PLN
Laagste offerte: 371 000.00 PLN / Hoogste offerte: 371 000.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

19.1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19.4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu, a także odwołanie dotyczące treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.7. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

19.7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

19.7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.9. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w obowiązujących ustawy Pzp, w szczególności:

19.9.1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

19.9.2. określać żądanie odwołującego;

19.9.3. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.12. Szczegółowe postanowienia dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018