Leveringen - 493787-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Vaasa: Brillen

2018/S 216-493787

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 202-458706)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
TeeSe Botnia Oy Ab
2859365-3
Sorakatu 2-4
Vaasa
65100
Finland
Contactpersoon: Merja Hirvonen
Telefoon: +358 401832128
E-mail: merja.hirvonen@teese.fi
NUTS-code: FI195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teese.fi

I.1)Naam en adressen
Vaasan kaupunki
0209602-6
PL 3
Vaasa
65101
Finland
Contactpersoon: Pekka Liukkonen
Telefoon: +358 63251111
E-mail: kirjaamo@vaasa.fi
NUTS-code: FI195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vaasa.fi

I.1)Naam en adressen
Mustasaaren kunta
0181101-6
Koulutie 1
Mustasaari
65610
Finland
Contactpersoon: Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada
Telefoon: +358 509119787
E-mail: linda.jakobsson-pada@korsholm.fi
NUTS-code: FI195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mustasaari.fi/etusivu/

I.1)Naam en adressen
Korsnäs Kommun
0179699-5
Rantatie 4323
Korsnäs
66200
Finland
Contactpersoon: Talouspäällikkö Caroline Westerdahl
E-mail: caroline.westerdahl@korsnas.fi
Fax: +358 505317188
NUTS-code: FI195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.korsnas.fi/?lang=fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Silmälasit ja näöntutkimukset

Referentienummer: 200528-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33734000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kilpailutuksen tavoitteena on puitejärjestelyn muodostaminen silmälasien, erityistyölasien ja näöntutkimusten hankkimiseksi Vaasan kaupungin ja Pohjanmaan muiden kuntien tarpeisiin. Silmälasien ostot ja näöntutkimukset tapahtuvat hyväksyttyjen tarjousten puitteissa. Sopimusten käyttäjinä toimivat Vaasan kaupungin yksiköt, tytär- ja konserniyksiköt sekä muut TeeSe Botnia Oy:n omistajat. Suurimmat sopimusten käyttäjät ovat Vaasan Aluetyöterveys ja Vaasan sosiaalitoimi. Tilaukset tapahtuvat kirjallisten toimeksiantojen perusteella.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-458706

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tarjouspyyntöä on täydennetty

1. lisäämällä erityistyölaseihin ohennetut linssit (1,6 ja 1,67) ja niiden edellyttämät vahvuudet ja korjaamalla hankittavien määrien arvioita, koska osa erityistyölaseista hankitaan toimistomoniteholinsseillä

2. lisäämällä toimistomoniteholinssit (myös ohennetuilla linsseillä 1,6 ja 1,67 ja niiden edellyttämillä vahvuuksilla)

3. tarkentamalla näöntutkimusten hintakyselyä siten, että hinnoittelukohdissa näkyy työn suorittaja (optikko tai optoergonomi)

4. hankinnan kohderyhmän numerointi on em. muutosten johdosta muuttunut.