Leveringen - 493790-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Medische apparatuur

2018/S 216-493790

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 204-464292)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stolichna obshtina
000696327
ul. „Moskovska“ No. 33
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Miroslav Naydenov
Telefoon: +359 29377545
E-mail: m.naydenov@sofia.bg
Fax: +359 29377312
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=103434&companyId=20779

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Закупуване и доставка на оборудване за физикална и рехабилитационна медицина за „Диагностично-консултативен център XII — София“ ЕООД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Закупуване и доставка на оборудване за физикална и рехабилитационна медицина за „Диагностично-консултативен център XII — София“ ЕООД

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-464292

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Описание на обществената поръчка
In plaats van:

Предметът на поръчката включва доставка на следното оборудване за физикална и рехабилитационна медицина за „Диагностично-консултативен център XII — София“ ЕООД:

— комбиниран физиотерапевтичен апарат за терапия и диагностика,

— комбиниран физиотерапевтичен апарат за терапия,

— физиотерапевтичен апарат за електротерапия,

— апарат за магнитотерапия,

— апарат за магнитотерапия на цяло тяло,

— апарат за магнитотерапия с вибрационен и топлинен ефект,

— апарат за УВЧ терапия,

— апарат за сканираща лазертерапия,

— апарат за раздвижване на раменна и лакътна става,

— комплектация за клетка на Роше,

— инфрачервена лампа на статив.

След извършване на доставката изпълнителят следва да извърши обучение на персонала на възложителя за работа с доставеното оборудване.

Te lezen:

Предметът на поръчката включва доставка на следното оборудване за физикална и рехабилитационна медицина за „Диагностично-консултативен център XII — София“ ЕООД:

— комбиниран физиотерапевтичен апарат за терапия и диагностика,

— комбиниран физиотерапевтичен апарат за терапия — 5 броя,

— физиотерапевтичен апарат за електротерапия 3 броя,

— апарат за магнитотерапия — 2 броя,

— апарат за магнитотерапия на цяло тяло,

— апарат за магнитотерапия с вибрационен и топлинен ефект,

— апарат за УВЧ терапия,

— апарат за сканираща лазертерапия,

— апарат за раздвижване на раменна и лакътна става,

— комплектация за клетка на Роше,

— инфрачервена лампа на статив.

След извършване на доставката изпълнителят следва да извърши обучение на персонала на възложителя за работа с доставеното оборудване.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Срок за получаване на оферти
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Условия за отваряне на офертите
In plaats van:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.

Възложителят предоставя пълен, неограничен достъп до променената документация и образци в профила на купувача.