Leveringen - 493807-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Košice: Automatische kaartjesverkoop

2018/S 216-493807

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 187-421972)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
31701914
Bardejovská
Košice-Západ
043 29
Slovakije
Contactpersoon: PhDr. Matúš Džuppa
Telefoon: +421 904281818
E-mail: dpmk.ekoauris@gmail.com
NUTS-code: SK042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dpmk.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.

Referentienummer: DPMK-2018-NZ-VS-odbavovaci_system
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30144400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD, zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť aj označenie skôr zakúpených papierových lístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov (napr. pri prestupe).

Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde o úplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ nadväzne na svoje reálne existujúce právne a spoločenské záväzky smerom k výkonu verejnej osobnej dopravy vo verejnom záujme požaduje ako základné splnenie podmienky kompatibility plnú akceptáciu platnej tarify DPMK zverejnenej na web adrese http://dpmk.sk/prepravne-podmienky/tarifa-0 ako aj platného prepravného poriadku podľa http://dpmk.sk/prepravne-podmienky. Pri uvedenej požiadavke je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že verejný obstarávateľ aktuálne akceptuje preukazy všetkých stredných aj vysokých škôl v SR ako aj iných subjektov na báze dát v čipových kartách, pričom technickú časť, realizačnú a právnu rovinu si zabezpečuje každý takýto subjekt osobitne a mimo dosah a možnosti riešenia zo strany verejného obstarávateľa (DPMK). Verejný obstarávateľ nemá žiadny vplyv na predmetné dáta, na údaje v čipe a ani na grafickom vyhotovení preukazov, nemá žiadnu priamu zmluvu s tretími subjektami.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby každý uchádzač preukázal vlastné riešenie kompatibility a implementačného procesu nasledovne:

Predložením detailného opisu ponúkaného riešenia v kontexte požiadaviek a to hlavne platnej tarify a prepraveného poriadku.

Opis riešenia musí pritom obsahovať detailnú právnu, technickú a realizačnú analýzu navrhovaného riešenia, z ktorej bude jednoznačne vyplývať, ako sa ponúkané technické zariadenia stanú súčasťou celkového aktuálne prevádzkovaného systému a aký to bude mať reálny dopad pre cestujúcich v kontexte platnej tarify. Akékoľvek implementáciou zariadení vyvolané náklady sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné, všetky potrebné náklady znáša uchádzač.

Verejný obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani úspešnému (víťaznému) uchádzačovi špecifikácie rozhraní k čipovým kartám Mifare Classic, Mifare DESfire, dátové štruktúry kariet, prístupové kľúče ku kartám a softvérové riešenia.

Požadované skutočnosti sú vlastníctvom súčasného dodávateľa zariadení riadiaceho, informačného, kontrolného, tarifného a odbavovacieho systému, ktorým je subjekt: TransData, s.r.o., M.R. Štefánika 139, Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Verejný obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení odbavovacieho systému s existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť úspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právny dosah. Súčinnosť pri implementácii vo vzťahu: súčasný dodávateľ riadiaceho, informačného, kontrolného, tarifného a odbavovacieho systému a úspešný uchádzač nemôže verejný obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je v jeho kompetencii.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 187-421972

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: