Leveringen - 493815-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Afval- en vuilcontainers en bakken

2018/S 216-493815

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 191-431290)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_46282392
Pap Károly utca 4–6.
Budapest
1139
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Módos István
Telefoon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nfp.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nfp.hu

I.1)Naam en adressen
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
EKRSZ_52849840
Széchenyi tér 1.
Pécs
7621
Hongarije
Contactpersoon: Róka Róbert
Telefoon: +36 72533807
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 72224172
NUTS-code: HU231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pecs.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.pecs.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 edényzet

Referentienummer: EKR000740142018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-431290

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 06/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 06/11/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: