Leveringen - 493819-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Santa Cruz de Tenerife: Motorvoertuigen

2018/S 216-493819

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 211-481700)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
P3800001D
Plaza de España, s/n
Santa Cruz de Tenerife
38003
Spanje
Contactpersoon: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Telefoon: +34 901501901
E-mail: licitaciones@tenerife.es
Fax: +34 922239704
NUTS-code: ES70

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenerife.es/

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de diecisiete (17) vehículos de transporte con destino a distintos servicios de las Áreas del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife

Referentienummer: 1/VEH/1 2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de diecisiete (17) vehículos de transporte con destino a distintos servicios de las Áreas del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-481700

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 05/12/2018
Plaatselijke tijd: 23:00
Te lezen:
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 23:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: