Leveringen - 493823-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Reșița: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 216-493823

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 213-487899)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin
Romania
Str. Trei Ape nr. 4
Reșița
320191
Roemenië
Contactpersoon: Alina Rodica Vlad
Telefoon: +40 255224302
E-mail: dgaspccs@rdslink.ro
Fax: +40 255217048
NUTS-code: RO422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dgaspccs.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru furnizare de produse alimentare, lotul 5 — diverse produse alimentare

Referentienummer: 975918820184
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contractul are drept scop achiziţia de „Furnizare produse alimentare’’, lot 5 — diverse produse alimentare, conform caietului de sarcini.

Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru sunt conform caietului de sarcini.

Lot 5 — Diverse produse alimentare: cantitate minima 2 buc. — cantitate maxima 25 064 buc.

Cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent sunt conform celor precizate in caietul de sarcini.

Lot 5 — Diverse produse alimentare: cantitate minimă contract subsecvent 2 buc. — cantitate maxima contract subsecvent 12 532 buc.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante in termenul de la punctul I.1), termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Raspunsul autoritatii contractante se va transmite nu mai tarziu de a 11-a zi inainte de data limita de depunere ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-487899

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Descriere succintă:
In plaats van:

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante in termenul de la punctul I.1), termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Raspunsul autoritatii contractante se va transmite nu mai tarziu de a 10-a zi inainte de data limita de depunere ofertelor.

Te lezen:

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante in termenul de la punctul I.1, termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Raspunsul autoritatii contractante se va transmite nu mai tarziu de a 11-a zi inainte de data limita de depunere ofertelor.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: