Leveringen - 493824-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Alexandria: Zuivelproducten

2018/S 216-493824

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 212-484299)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Județul Teleorman
Romania
Str. Dunării nr. 178
Alexandria
140047
Roemenië
Contactpersoon: Gavrilă Manuela Carmen
Telefoon: +40 247311201/381
E-mail: seap@cjteleorman.ro
Fax: +40 247421132
NUTS-code: RO317

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cjteleorman.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziţia de fructe, lapte și produse lactate și produse de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 4652686/2018/2/I/P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15500000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie, in judetul Teleorman, în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev, conform caietului de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 10 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 212-484299

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Sectiunea III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale — paragraful privind numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, se completeaza cu: Tanase Gheorghe (Administrator public al judetului).