Leveringen - 493829-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Medische verbruiksartikelen

2018/S 216-493829

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-426424)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26
Katowice
40-074
Polen
Contactpersoon: Marzena Ciastek
Telefoon: +48 324200240
E-mail: szpital@kco.katowice.pl
Fax: +48 322514533
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kco.katowice.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku

Referentienummer: KCO/PN/ 53 /2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku w podziale na Pakiety od 1 do 87 ujęte w Załączniku nr 8 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426424

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 06/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 06/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: