Leveringen - 493838-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Portugal-Amadora: Motorvoertuigen

2018/S 216-493838

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 196-442738)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P.
Avenida Leite de Vasconcelos, 2, Alfragide
Amadora
2614-502
Portugal
E-mail: dve.aq-vam@espap.pt
NUTS-code: PT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.espap.pt

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CP-V 032/01/2018 — Concurso público para a aquisição de veículos para as Forças de Segurança

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Concurso público para a aquisição de veículos para as Forças de Segurança.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-442738

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 18:00
Te lezen:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 18:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: