Leveringen - 493871-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Medische apparatuur

2018/S 216-493871

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 214-490306)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
Szczecin
71-252
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Stachowiak,Agata Racinowska,Agnieszka Kostarelas-Filip,Agnieszka Wielgosz
Telefoon: +48 914253008
E-mail: zampub@spsk1.szn.pl
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spsk1.szn.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej i chirurgii naczyniowej do SPSK nr 1 PUM.

Referentienummer: ZP-261-77/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej i chirurgii naczyniowej do SPSK nr 1 PUM.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 214-490306

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.1
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje o nieudzieleniu zamówienia; Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
In plaats van:

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Te lezen:

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono. Inne przyczyny (przerwanie procedury), dane referencyjne ogłoszenia 2018-109871.

Afdelingsnummer: V.1
Perceel nr.: 5
In plaats van:

Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Te lezen:

Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono. Inne przyczyny (przerwanie procedury). Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-109871.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Pakiet 4

Pakiet unieważniony na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4-cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 31 460,35 PLN natomiast kwota w ofercie Wykonawcy wynosi 35 513,00 PLN.

Złożono 3 oferty.

Pakiet 5

Pakiet unieważniony na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4-cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 7 923,28 PLN natomiast kwota w ofercie Wykonawcy wynosi 8 699,43 PLN.

Złożono 2 oferty.