Leveringen - 493874-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Iława: Personal computers

2018/S 216-493874

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 198-447441)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Zespół Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
519455948
ul. Kopernika 8A
Iława
14-200
Polen
Contactpersoon: Jerzy Krakos, Rafał Zakrzewski
Telefoon: +48 896491312
E-mail: zsilawa@powiat-ilawski.pl
Fax: +48 896491311
NUTS-code: PL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zsilawa.pl

I.1)Naam en adressen
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie
519583379
ul. 1 Maja 8A
Iława
14-200
Polen
Contactpersoon: Bożena Marchewka
Telefoon: +48 896495085
E-mail: sekretariat@pckp.net
Fax: +48 896495085
NUTS-code: PL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://pckp.net/pckp/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Referentienummer: ZP.212.02.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”.

2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

1) Część 1 - sprzęt IT

2) Część 2 - sprzęt elektroniczny

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1 i 2 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1A (tabela 1), 1B (tabela 2), do SIWZ.

4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A, 1B do SIWZ tabela nazwy producenta/modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-447441

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Perceel nr.: 1 - Sprzęt IT
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kryteria udzielenia zamówienia
In plaats van:

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne komputerów / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji komputerów / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji pozostałego sprzętu / Waga: 10

Cena - Waga: 60

Te lezen:

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne komputerów / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji komputerów / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji pozostałego sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikat TCO dla oferowanych komputerów i monitorów / Waga: 10

Cena - Waga: 55

Afdelingsnummer: VI.3)
Perceel nr.: 1 i 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 2.11.2018 r.

2.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 22.11.2018 r. do godz. 10.30: 1) dla części 1 - wysokości: 10.000,00 PLN 2) dla części 2 - wysokości: 500,00 PLN

3.Szczegółowe wymogi dotyczące wadium zostały określone w §IX SIWZ.

4.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12 – 23.

5.Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1 B do SIWZ,

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na postawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ zgodnie z zasadami określonymi w §VIII ust.11-13 SIWZ.

3)W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument - JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych został zawarty w §VII ust. 8 pkt 3) lit. a)-g) SIWZ

6.Forma dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej została określona w §VII ust. 10-12 SIWZ.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego

Te lezen:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 2.11.2018 r.

2.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 11.12.2018 r. do godz. 10.30:1) dla części 1 - wysokości: 10 000,00 PLN 2) dla części 2 - wysokości: 500,00 PLN

3.Szczegółowe wymogi dotyczące wadium zostały określone w §IX SIWZ.

4.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12 – 23.

5.Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1 B do SIWZ,

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na postawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ zgodnie z zasadami określonymi w §VIII ust.11-13 SIWZ.

3)W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,w szczególności do podpisania i złożenia oferty

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument - JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych został zawarty w §VII ust. 8 pkt 3) lit. a)-g) SIWZ

6.Forma dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej została określona w §VII ust. 10-12 SIWZ.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: