Leveringen - 493876-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 216-493876

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-450361)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Polen
Contactpersoon: Izabella Motelska
Telefoon: +48 225709474
E-mail: izabella.motelska@coi.pl
Fax: +48 225709474
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.coi.pl

Adres van het kopersprofiel: www.coi.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń dla Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych w Zakładzie Genetyki Pn-171/18/IM

Referentienummer: Pn-171/18/IM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie nr 1: barwiarki,

Zadanie nr 2: procesora tkankowego,

Zadanie nr 3: komory do pracy z preparatami cytostatycznymi,

Zadanie nr 4: aparatu do odsłaniania antygenów,

Zadanie nr 5: stereoskopu,

Zadanie nr 6: mikroskopu biologicznego,

Zadanie nr 7: stacji usuwania ściółki,

Zadanie nr 8: 2 szt aparatów do anestezji zwierząt,

Zadanie nr 9: klatki dla mysz

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-450361

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:
Datum: 21/12/2018
Te lezen:
Datum: 31/01/2019
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:
Datum: 21/12/2018
Te lezen:
Datum: 31/01/2019
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 9
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:
Datum: 21/12/2018
Te lezen:
Datum: 31/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 17/01/2019
Te lezen:
Datum: 18/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

W pakietach 7, 8 i 9 Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.1.2019 r.