Leveringen - 493880-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Banská Štiavnica: Schepen en gelijksoortige vaartuigen voor personen- of goederenvervoer

2018/S 216-493880

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 120-272652)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
36022047
Radničné námestie
Banská Štiavnica
969 55
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Adela Prefertusová
Telefoon: +421 456945153
E-mail: adela.prefertusova@svp.sk
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3510

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup prievoznej lode

Referentienummer: CS SVP PR 4562/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34512000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka prievoznej lode (ďalej len,,plavidlo" alebo,,kompa") na prepravu osôb a motorových vozidiel.

Plavidlo musí byť spôsobilé poskytovať služby spočívajúce v preprave osôb a motorových vozidiel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 120-272652

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: VI.3)
In plaats van:

Dopĺňa sa nový bod 11.

Te lezen:

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa od 18.10.2018 uskutočňuje v slovenskom jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Verejný obstarávateľ za účelom bezproblémovej elektronickej komunikácie odporúča uchádzačom oboznámiť sa s príručkou používateľa systému EVO (záujemca/uchádzač) zverejnenej na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: