Leveringen - 493904-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Gasolie

2018/S 216-493904

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 183-413514)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
EKRSZ_23720143
Asztalos Sándor út 4.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Gazdag Adrienn
Telefoon: +36 14554331
E-mail: gazdaga@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fcsm.hu

I.1)Naam en adressen
Szegedi Vízmű Zrt.
EKRSZ_73138277
Tisza Lajos körút 88.
Szeged
6720
Hongarije
Contactpersoon: Gazdag Adrienn
Telefoon: +36 14554331
E-mail: gazdaga@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
NUTS-code: HU333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szegedivizmu.hu

I.1)Naam en adressen
Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_53394145
Laczkovich utca 1.
Budapest
1095
Hongarije
Contactpersoon: Gazdag Adrienn
Telefoon: +36 14554331
E-mail: gazdaga@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
NUTS-code: HU120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fcsmep.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Üzemanyagok beszerzése

Referentienummer: EKR000595922018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződés keretében tartályos üzemanyagok szállítása és üzemanyag biztosítása kártyás kiszolgálási rendszerben 2019–2020. években

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-413514

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opciók ismertetése
In plaats van:

Tartályos üzemanyagok szállítása esetében a szerződés időtartama alatt opcionálisan 1 020 000 liter MSZ EN 590:2013+A1:2017, illetve a mindenkori szabvány szerinti normál gázolaj többlet mennyiség lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett; illetve a szerződés időtartam alatt opcionálisan 9000 liter MSZ EN 228:2012+A1:2017, illetve a mindenkori szabvány szerinti ESZ 95 motorbenzin többlet mennyiség lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett.

Üzemanyag biztosítása kártyás kiszolgálási rendszerben esetében a szerződés időtartama alatt opcionálisan 209 000 liter MSZ EN 590:2013+A1:2017, illetve a mindenkori szabvány szerinti normál gázolaj többlet mennyiség lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett, illetőleg a szerződés időtartama alatt opcionálisan 51 500 liter MSZ EN 228:2012+A1:2017, illetve a mindenkori szabvány szerinti ESZ95 motorbenzin többlet mennyiség lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett.

III.1.3) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése folytatás:

M.4. esetében az ajánlattevőnek Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolni kell: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termékekre vonatkozó MSZ EN 228:2012+A1:2017 ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin és MSZ EN 590:2013+A1:2017 dízelgázolaj szabványnak való megfelelést alátámasztó tanúsítványt, vagy azzal mindenben egyenértékű elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017. (XII. 29.) Korm. r. 13. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (7) alapján csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Te lezen:

Tartályos üzemanyagok szállítása esetében a szerződés időtartama alatt opcionálisan 1 020 000 liter MSZ EN 590:2013+A1:2017, illetve a mindenkori szabvány szerinti normál gázolaj többlet mennyiség lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett; illetve a szerződés időtartam alatt opcionálisan 9000 liter MSZ EN 228:2012+A1:2017, illetve a mindenkori szabvány szerinti ESZ 95 motorbenzin többlet mennyiség lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett.

Üzemanyag biztosítása kártyás kiszolgálási rendszerben esetében a szerződés időtartama alatt opcionálisan 209 000 liter MSZ EN 590:2013+A1:2017, illetve a mindenkori szabvány szerinti normál gázolaj többlet mennyiség lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett, illetőleg a szerződés időtartama alatt opcionálisan 51 500 liter MSZ EN 228:2012+A1:2017, illetve a mindenkori szabvány szerinti ESZ95 motorbenzin többlet mennyiség lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett.

III.1.3) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése folytatás:

M.4. esetében az ajánlattevőnek Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolni kell: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termékekre vonatkozó MSZ EN 228:2012+A1:2017 ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin és MSZ EN 590:2013+A1:2017 dízelgázolaj szabványnak való megfelelést alátámasztó tanúsítványt, vagy azzal mindenben egyenértékű elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V.26.) NFM rendelet 4. § (2) – (4) bekezdése alapján tanúsított minőségirányítási rendszert alkalmazó és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokban lévő gyártó esetén Ajánlattevő csatolja a megajánlott termékekre vonatkozó MSZ EN 228:2012+A1:2017 ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin és MSZ EN 590:2013+A1:2017 dízelgázolaj szabványnak való megfelelést alátámasztó minőségirányítási rendszerére vonatkozó elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017. (XII. 29.) Korm. r. 13. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (7) alapján csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
In plaats van:

M.1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 1 500 000 liter a mindenkori szabvány szerinti normál gázolaj tartályautós szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával; és összesen legalább 300 000 liter, a mindenkori szabvány szerinti normál gázolaj kártyás rendszerben történő kiszolgálására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az alkalmassági követelmény vonatkozásában a meghatározott megrendelési érték több teljesített szerződéssel is igazolható.

M.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik

1. legalább 1 darab, minimum 15 000 liter űrtartalmú, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által hitelesített, 15 oC-ra hőkompenzált átfolyásmérővel, szivattyúval, gázleválasztóval és hordótöltő tömlővel felszerelt regiszterbizonylat nyomtatására alkalmas tankautóval és

2. A Szegedi Vízmű Zrt. központi telephelyétől (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.) számított 5 km sugarú körön belül elhelyezkedő, közúton megközelíthető, valamint Budapest közigazgatási határán belül elhelyezkedő, közúton megközelíthető, legalább 1-1 db kártya elfogadására alkalmas töltőállomással, amelyek alkalmasak nyerges vontatós járművek, munkagépek fogadására is.

M.3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő napján érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerről szóló tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az általa megajánlott termék nem rendelkezik a Magyar Szabvány szerint az ESZ 95 motorbenzinre vonatkozóan MSZ EN 228:2012+A1:2017 és a gázolajra vonatkozó MSZ EN 590:2013+A1:2017 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal, illetve elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal.

Te lezen:

M.1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 1 500 000 liter a mindenkori szabvány szerinti normál gázolaj tartályautós szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával; és összesen legalább 300 000 liter, a mindenkori szabvány szerinti normál gázolaj kártyás rendszerben történő kiszolgálására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az alkalmassági követelmény vonatkozásában a meghatározott megrendelési érték több teljesített szerződéssel is igazolható.

M.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik

1. legalább 1 darab, minimum 15 000 liter űrtartalmú, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által hitelesített, 15 oC-ra hőkompenzált átfolyásmérővel, szivattyúval, gázleválasztóval és hordótöltő tömlővel felszerelt regiszterbizonylat nyomtatására alkalmas tankautóval és

2. A Szegedi Vízmű Zrt. központi telephelyétől (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.) számított 5 km sugarú körön belül elhelyezkedő, közúton megközelíthető, valamint Budapest közigazgatási határán belül elhelyezkedő, közúton megközelíthető, legalább 1-1 db kártya elfogadására alkalmas töltőállomással, amelyek alkalmasak nyerges vontatós járművek, munkagépek fogadására is.

M.3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő napján érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerről szóló tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az általa megajánlott termék nem rendelkezik a Magyar Szabvány szerint az ESZ 95 motorbenzinre vonatkozóan MSZ EN 228:2012+A1:2017 és a gázolajra vonatkozó MSZ EN 590:2013+A1:2017 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal, illetve elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal; a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V.26.) NFM rendelet 4. § (2) - (4) bekezdése alapján tanúsított minőségirányítási rendszert alkalmazó és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokban lévő gyártó esetén Ajánlattevő nem rendelkezik az MSZ EN 228:2012+A1:2017 ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin és MSZ EN 590:2013+A1:2017 dízelgázolaj szabványnak való megfelelést alátámasztó minőségirányítási rendszerére vonatkozó elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, illetve elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal.

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: További információk
In plaats van:

1. A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. tv. és a 424/2017. (XII.19.) Korm r. alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.

2. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§(2) és (6) szerint, szükség szerint a Kbt.65.§(7)szerint.

3. Ajánlattevő ajánlatában csatoljon:

a) felolvasó lapot,változatlan szerkezetben,kitöltve; ennek alátámasztására az ajánlati ár bírálati szempont részletezését változatlan szerkezetben, kitöltve,

b) az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást,

c) nyilatkozatot, miszerint az ajánlatban megajánlott kedvezmény értékek változatlanok maradnak a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan,

d) nyilatkozatot a MOL nettó nagykereskedelmi árainak változásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség vállalásáról,

e) nyilatkozatot a megajánlott kártyákról,

f) adja meg az EU Magyarországon kívüli tagállamaiban lévő üzemanyagtöltő állomások listáját (saját, illetve egyéb töltőállomás hálózat), ahol a megajánlott üzemanyagkártyát fizetőeszközként elfogadják

g) csatolja nettó és bruttó árainak naprakész elérhetőségét biztosító on-line rendszerének bemutatását leíró formában

h) csatolja üzemanyagkártyáira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit és Üzletszabályzatát

i) nyilatkozatot, hogy a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződésre vonatkozó közzétételi szabályokat megismerte; a tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza

j) közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodást és a Kbt. 35. § (2) és a 424/2017.(XII.19.) Korm. r. 13.§(3) szerinti meghatalmazást

k) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

l) Dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat.

4. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) a) szerint, a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza.

5. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P.1., M.1.,M.2., M.3., M.4., alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.

6. Az ajánlattétel formai előírásait a dokumentáció tartalmazza.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.

8. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.

9. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt.35.§(8)-(9) alapján projekttársaság létrehozását.

10. Az órában meghatározott időpontok budapesti pontos idő szerint értendők.

11. FAKSZ: Dr. Darázs Ferenc, lajstromszám: 00362.

12. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetve magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

14. Jelen eljárásban közös ajánlatkérők a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a Szegedi Vízmű Zrt, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő Kft.

A közös ajánlatkérők nevében a közbeszerzési eljárást a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. folytatja le. A megkötött szerződésből származó jogok és kötelezettségek ajánlatkérőket önállóan és közvetlenül terhelik/ illetik.

15. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 nap értendő.

16. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt azért nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgyát képező árubeszerzés mennyiségi és minőségi követelményeire figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági valamint a szakmai ésszerűséggel.

Te lezen:

1. A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. tv. és a 424/2017. (XII.19.) Korm r. alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.

2.Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§(2) és (6) szerint, szükség szerint a Kbt.65.§(7)szerint.

3.Ajánlattevő ajánlatában csatoljon

a)felolvasó lapot,változatlan szerkezetben,kitöltve; ennek alátámasztására az ajánlati ár bírálati szempont részletezését változatlan szerkezetben, kitöltve

b)az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást

c)nyilatkozatot, miszerint az ajánlatban megajánlott kedvezmény értékek változatlanok maradnak a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan

d)nyilatkozatot a MOL nettó nagykereskedelmi árainak változásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség vállalásáról

e) nyilatkozatot a megajánlott kártyákról

f) adja meg az EU Magyarországon kívüli tagállamaiban lévő üzemanyagtöltő állomások listáját (saját, illetve egyéb töltőállomás hálózat), ahol a megajánlott üzemanyagkártyát fizetőeszközként elfogadják

g)csatolja nettó és bruttó árainak naprakész elérhetőségét biztosító on-line rendszerének bemutatását leíró formában

h) csatolja üzemanyagkártyáira és a tankautós kiszolgálásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit és Üzletszabályzatát

i)nyilatkozatot, hogy a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződésre vonatkozó közzétételi szabályokat megismerte; a tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza

j) közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodást és a Kbt. 35. § (2) és a 424/2017.(XII.19.) Korm. r. 13.§(3) szerinti meghatalmazást

k) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

l)Dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat.

4.Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) a) szerint, a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza.

5. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P.1., M.1.,M.2., M.3., M.4., alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.

6.Az ajánlattétel formai előírásait a dokumentáció tartalmazza.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.

8.Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. éviCXLIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.

9.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt.35.§(8)-(9) alapján projekttársaság létrehozását.

10.Az órában meghatározott időpontok budapesti pontos idő szerint értendők.

11.FAKSZ:Dr.DarázsFerenc,lajstromszám:00362

12. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetve magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

14. Jelen eljárásban közös ajánlatkérők a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a Szegedi Vízmű Zrt, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő Kft.

A közös ajánlatkérők nevében a közbeszerzési eljárást a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. folytatja le. A megkötött szerződésből származó jogok és kötelezettségek ajánlatkérőket önállóan és közvetlenül terhelik/ illetik.

15. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 nap értendő.

16. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt azért nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgyát képező árubeszerzés mennyiségi és minőségi követelményeire figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági valamint a szakmai ésszerűséggel.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő a dokumentációt (Dokumentáció/Benyújtandó dokumentumok, Nem benyújtandó dokumentumok) is módosítja, a módosított dokumentáció az EKR rendszerben rögzítésre került.