Leveringen - 493909-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Tarnów: Elektriciteit

2018/S 216-493909

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 198-447628)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polen
Contactpersoon: Dział Logistyki
Telefoon: +48 146315460
E-mail: kgolas@lukasz.med.pl
Fax: +48 146315460
NUTS-code: PL217

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lukasz.med.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie

Referentienummer: 102/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 220) do obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie do 31.8.2019 r. dla sumy wolumenu 4 733,0 [MWh]

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-447628

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: ust. 12.1, pkt 5
In plaats van:

5) ceny, w przypadku zmiany ustawy Prawo energetyczne, nie więcej jednak niż o 2%.

Te lezen:

5) ceny, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie więcej jednak niż o 2%.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: