Leveringen - 493912-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Zabrze: Medische apparatuur

2018/S 216-493912

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 196-442809)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
Zabrze
41-800
Polen
Contactpersoon: Aldona Myślińska
Telefoon: +48 323732346
E-mail: kierownik.zamowienia@klinika-zabrze.med.pl
Fax: +48 323732308
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.klinika-zabrze.med.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sterylizatora wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Referentienummer: DZP/13PN/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia składa się z:

1. Sterylizator parowy przelotowy wraz z wyposażeniem

2. Kompletny system komputerowy do elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów sterylizatora parowego w czasie rzeczywistym wraz z komputerem

3. Stacja uzdatniania wody na potrzeby zasilenia sterylizatora parowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne.

Ilekroć w dokumentacji, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie / znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.2

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-442809

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 29/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: