Leveringen - 493913-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Augustów: Brandstoffen

2018/S 216-493913

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 194-438359)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Augustów
790670817
Augustów
16-300
Polen
Contactpersoon: Renata Wojtuszko
Telefoon: +48 876434210
E-mail: zp@urzad.augustow.pl
Fax: +48 876434211
NUTS-code: PL84

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.urzad.augustow.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://bip.um.augustow.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wspólny zakup energii czynnej dla Urzędu Miejskiego w Augustowie, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Augustów oraz innych podmiotów

Referentienummer: ZP.271.24.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Augustów oraz innych podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

2.3 Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 poz. 220 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

2.4 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do jednostek wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2.5 Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w załączniku nr 2 stanowi jedynie przybliżoną wartość.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 194-438359

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
In plaats van:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Augustów oraz innych podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

2.3 Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 poz. 220 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

2.4 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do jednostek wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiającym w postępowaniu jest Gmina Miasto Augustów, która zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017., poz. 1579 j.t.) działa w imieniu własnym i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.5 Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w załączniku nr 2 stanowi jedynie przybliżoną wartość. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 2, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w załączniku nr 1 w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE końcowych dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.

Poszczególni Odbiorcy końcowi uprawnieni są do zmiany postanowień zawartej umowy sprzedaży w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazane w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe, właściwe dla zmienionej grupy taryfowej.

Zmiany, o których mowa nie mogą powodować przekroczenia maksymalnej wartości umowy przyjętej oferty.

2.6 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do:

21 punktów odbioru energii – w taryfie C 11

1 punkt odbioru energii – w taryfie C 21

77 punktów odbioru energii – w taryfie C 12b

2 punkty odbioru energii – w taryfie C 12a

1 punkt odbioru energii – w taryfie C 22a

1 punkt odbioru energii – w taryfie C 23

33 punkty odbioru energii – w taryfie G 11

2.7 Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 10 448 657 kWh

1/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 11 w latach 2019-2022 wynosi:

— strefa całodobowa: 675 144 kWh

2/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 21 w latach 2019-2022 wynosi:

— strefa całodobowa: 461 492 kWh

3/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie G 11 w latach 2019-2022 wynosi:

— strefa całodobowa: 60 840 kWh

4/ Szacunk. zużycie energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 12b w latach 2019-2022 wynosi:

— strefa dzienna: 2 772 756 kWh

— strefa nocna: 4 929 348 kWh

5/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 12a w latach 2019-2022 wynosi:

— strefa dzienna: 4 740 kWh, strefa nocna: 3 364 kWh

5/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 22b w latach 2019-2022 wynosi:

— strefa dzienna 112 960 kWh, strefa nocna: 300 576 kWh

5/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 23 w latach 2019-2022 - trzystrefowa: 1 127 437.

Te lezen:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Augustów oraz innych podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

2.3 Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 poz. 220 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, w niniejszym zamówieniu, standardy jakościowe określa Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – Rozdział 10. Energia musi spełniać parametry jakościowe i standardy jakościowe określone w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

2.4 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do jednostek wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiającym w postępowaniu jest Gmina Miasto Augustów, która zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017., poz. 1579 j.t.) działa w imieniu własnym i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.5 Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w załączniku nr 2 stanowi jedynie przybliżoną wartość. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 2, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w załączniku nr 1 w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE końcowych dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.

Poszczególni Odbiorcy końcowi uprawnieni są do zmiany postanowień zawartej umowy sprzedaży w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazane w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe, właściwe dla zmienionej grupy taryfowej.

Zmiany, o których mowa nie mogą powodować przekroczenia maksymalnej wartości umowy przyjętej oferty.

2.6 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do:

21 punktów odbioru energii – w taryfie C 11

1 punkt odbioru energii – w taryfie C 21

77 punktów odbioru energii – w taryfie C 12b

2 punkty odbioru energii – w taryfie C 12a

1 punkt odbioru energii – w taryfie C 22a

1 punkt odbioru energii – w taryfie C 23

33 punkty odbioru energii – w taryfie G 11

2.7 Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 10 448 657 kWh

1/ Szacunkowe zużycie energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 11 w latach 2019 – 2022 wynosi:

— strefa całodobowa: 675 144 kWh

2/ Szacunkowe zużycie energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 21 w latach 2019 – 2022 wynosi:

— strefa całodobowa: 461 492 kWh

3/ Szacunkowe zużycie energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie G 11 w latach 2019 – 2022 wynosi:

— strefa całodobowa: 60 840 kWh

4/ Szacunkowe zużycie energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 12b w latach 2019 – 2022 wynosi:

— strefa dzienna: 2 772 756 kWh

— strefa nocna: 4 929 348 kWh

5/ Szacunkowe zużycie ...

Afdelingsnummer: II.1.4
In plaats van:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Augustów oraz innych podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

2.3 Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 poz. 220 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

2.4 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do jednostek wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2.5 Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w załączniku nr 2 stanowi jedynie przybliżoną wartość.

Te lezen:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Augustów oraz innych podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

2.3 Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 poz. 220 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, w niniejszym zamówieniu, standardy jakościowe określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – Rozdział 10. Energia musi spełniać parametry jakościowe i standardy jakościowe określone w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

2.4 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do jednostek wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiającym w postępowaniu jest Gmina Miasto Augustów, która zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1579 j.t.) działa w imieniu własnym i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.5 Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w załączniku nr 2 stanowi jedynie przybliżoną wartość.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: