Leveringen - 493918-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Reagentia en contraststoffen

2018/S 216-493918

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 195-440876)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz
85-094
Polen
Contactpersoon: Żaneta Olszewska
Telefoon: +48 525854096
E-mail: z.olszewska@jurasza.pl
Fax: +48 525854096
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jurasza.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dzierżawa aparatu do hodowli drobnoustrojów wraz zakupem materiałów zużywalnych i innych odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Referentienummer: NLZ.2018.271.48
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do hodowli drobnoustrojów wraz zakupem materiałów zużywalnych i innych odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej, określona w załączniku nr 2a, a w zakresie części 1 niniejszego postępowania w załącznikach 2a i 2b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 5 niepodzielnych części. Oferta w każdej z części winna być pełna (obejmować wszystkie pozycje wymienione w ramach danej części) i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych (załącznik nr 2a), formularzu właściwości techniczno-użytkowych (załącznik nr 2b) w zakresie części 1 niniejszego postępowania jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440876

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: