Leveringen - 493924-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Beeldschermen

2018/S 216-493924

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 203-461795)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Biblioteka Śląska
276878007
pl. Rady Europy 1
Katowice
40-021
Polen
Contactpersoon: Beata Lazarowicz
Telefoon: +48 32-20-83-875
E-mail: beata.lazarowicz@bs.katowice.pl
Fax: +48 32-20-83-720
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bs.katowice.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa monitorów oraz podkładek pod mysz w ramach projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Referentienummer: DDB.201.10.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów oraz podkładek pod mysz w ramach projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę:

Monitorów ekranowych - 41 szt.

Podkładek pod mysz – 106 szt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461795

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 20/01/2019
Te lezen:
Datum: 25/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: