Leveringen - 493925-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Satellietgrondstations

2018/S 216-493925

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-453917)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Telewizja Polska S.A z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
Polen
Contactpersoon: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Białymstoku ul. Włókiennicza 16A, 15-464 Białystok (sekretariat)
Telefoon: +48 856648100
E-mail: sekretariat.bialystok@tvp.pl
Fax: +48 856521077
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tvp.pl

Adres van het kopersprofiel: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup stacji satelitarnej DSNG dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Białymstoku

Referentienummer: ZP/TXCC/1/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32533000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej w Białymstoku polegający na dostawie nowego samochodu technologicznego w oparciu o nadwozie pojazdu typu FURGON o dopuszczalnej masie całkowitej 5,0T oraz wykonaniu jego zabudowy specjalistycznej na potrzeby Stacji DSNG pracującej poprzez satelity dystrybucyjne takich operatorów jak Eutelsat, Intelsat, SES Astra, Sirius, Amos, Hellasat i inne oraz wykonaniu demontażu posiadanych urządzeń A/V z obecnie używanego wozu DSNG i zamontowaniu ich na nowym wozie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 i 10 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-453917

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy stacji DSNG o wartości co najmniej 600 000 zł brutto każda, polegające na dostawie wozu DSNG w zabudowie specjalnej umieszczonej na pojeździe mechanicznym z pełnym systemem zasilania energetycznego i dopuszczeniem do ruchu drogowego.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę powyższych warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Te lezen:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia

O wartości co najmniej 600 000 PLN brutto każda, polegające na dostawie wozu DSNG w zabudowie specjalnej umieszczonej na pojeździe mechanicznym z pełnym systemem zasilania energetycznego i dopuszczeniem do ruchu drogowego lub dostawie wozu do transmisji, jego zabudowie specjalnej

Z pełnym systemem zasilania energetycznego i dopuszczeniem do ruchu drogowego. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę powyższych warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający informuje, że modyfikacja ogłoszenia i SIWZ powyższym zakresie nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.