Leveringen - 493926-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Medische apparatuur

2018/S 216-493926

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 195-440832)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
221964385
al. Jana Pawła II 50
Gdańsk
80-462
Polen
Contactpersoon: Dział zamówień publicznych
Telefoon: +48 587684281
E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Fax: +48 587684286
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.copernicus.gda.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa aparatury medycznej (7 pakietów)”

Referentienummer: D10.251.67.M.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego Pracowni Laserowej tj.

Pakiet 1 Tor wizyjny laparoskopowy, Tor wizyjny laparoskopowo-histeroskopowy, Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

Pakiet 2 Tor wizyjny laparoskopowy; Diatermia endourologiczna, Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

Pakiet 3 Tor wizyjny artroskopowy, Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

Pakiet 4 Respirator transportowy,

Pakiet 5 Aparat do znieczulania z kardiomonitorem modułowym

Pakiet 6 Aparat USG mobilny

Pakiet 7 Aparat do krążenia pozaustrojowego

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy przedmiotu zamówienia oraz na żądanie Zamawiającego kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ). Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440832

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 1
In plaats van:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, wskazanej w SIWZ.

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Te lezen:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu. Wadium dla (pakietu) części 1 wynosi: 22 000 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Afdelingsnummer: II.2.5
Perceel nr.: 1
In plaats van:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Te lezen:

1) cena – waga 60 %

2) okres gwarancji – waga 25 %

3) ocena techniczna - waga 15 %

Afdelingsnummer: II.2.5
Perceel nr.: 2
In plaats van:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Te lezen:

1) cena – waga 60 %

2) okres gwarancji – waga 40 %

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 2
In plaats van:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, wskazanej w SIWZ.

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Te lezen:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu. Wadium dla części (pakietu) nr 2 wynosi: 46 000 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Afdelingsnummer: II.2.5
Perceel nr.: 3
In plaats van:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Te lezen:

1) cena – waga 60 %

2) okres gwarancji – waga 25 %

3) ocena techniczna 15 %

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 3
In plaats van:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, wskazanej w SIWZ.

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Te lezen:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu. Wadium dla części (pakietu) nr 3 wynosi: 10 000 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Afdelingsnummer: II.2.5
Perceel nr.: 4
In plaats van:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Te lezen:

1) cena – waga 60 %

2) okres gwarancji – waga 10 %

3) ocena techniczna 30 %

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 4
In plaats van:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, wskazanej w SIWZ.

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Te lezen:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu. Wadium dla części (pakietu) nr 4 wynosi: 3 000 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Afdelingsnummer: II.2.5
Perceel nr.: 5
In plaats van:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Te lezen:

1) cena – waga 60 %

2) okres gwarancji – waga 5 %

3) ocena techniczna - 35 %

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 5
In plaats van:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, wskazanej w SIWZ.

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Te lezen:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu. Wadium dla części (pakietu) nr 5 wynosi: 5 000 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Afdelingsnummer: II.2.5
Perceel nr.: 6
In plaats van:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Te lezen:

1) cena – waga 60 %

2) okres gwarancji – waga 40 %

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 6
In plaats van:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, wskazanej w SIWZ.

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Te lezen:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu. Wadium dla części (pakietu) nr 6 wynosi: 3 000 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Afdelingsnummer: II.2.5
Perceel nr.: 7
In plaats van:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Te lezen:

1) cena – waga 60 %

2) okres gwarancji – waga 40 %

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 7
In plaats van:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, wskazanej w SIWZ.

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Te lezen:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu. Wadium dla części (pakietu) nr 7 wynosi: 14 000 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ, stanowiący projekt umowy.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 13/01/2019
Te lezen:
Datum: 24/01/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy (pakiety 1-7). Przy czym sukcesywne dostawy materiałów w ramach pakietów nr 1, 2, 3 następować będą w terminie 3 dni roboczych od dania otrzymania zamówienia.

Termin obowiązywania umowy w sekcji II.2.7 określony został przy założeniu, ze termin otwarcia ofert nastąpi 15.11.2018, a termin dostawy sprzętu to 14.12.2018 r.

W związku ze zmianą treści SIWZ przewidywany termin zawarcia umów zostaje zmieniony na 24.12.2018 r. Termin ten, w zależności od przebiegu postępowania może jednak ulec zmianie.