Leveringen - 493927-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Reagentia en contraststoffen

2018/S 216-493927

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 197-445098)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefoon: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Fax: +48 123983701
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna (partiami) dostawa odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Referentienummer: 141.2711.89.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników określa załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty oraz aktualny katalog producenta Bio-Techne udostępniony na stronie internetowej producenta tj.: https://www.bio-techne.com, który zawiera odczynniki nie uwzględnione w załączniku nr 1 do SIWZ a objęte przedmiotem zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-445098

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tj. musi wykazać, iż:

1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum dwie dostawy odczynników o wartości łącznej wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto), wykonane lub wykonywane należycie przez okres co najmniej 12 miesięcy każda w ramach jednego kontraktu (załącznik A do Formularza oferty).

Poprzez „jeden kontrakt” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu. W przypadku dostaw aktualnie realizowanych Zamawiający uzna wyłącznie dostawy, które Wykonawca realizuje już przez okres minimum 12 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone na wezwanie Zamawiającego.

Te lezen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczna i zawodową pozwalająca na realizację zamówienia, tj. musi wykazać, iż:

1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej jedną dostawę odczynników o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), wykonaną/e lub wykonywaną/e należycie przez okres co najmniej 3 miesięcy w ramach jednego kontraktu (załącznik A do Formularza oferty).

Poprzez „jeden kontrakt” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone na wezwanie Zamawiającego.

Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2019

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2019

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:05
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: