Leveringen - 493931-2018

09/11/2018    S216

Polska-Wrocław: Urządzenia do angiografii

2018/S 216-493931

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 206-469805)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Borowska 213
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-556
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Numer referencyjny: USK/DZP/PN-329/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33111720 Urządzenia do angiografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - 1 zadanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 206-469805

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w Sekcja VI: Informacje uzupełniające, VI.3 Informacje dodatkowe - punkt 10. 10. Odstąpienie zgodnie z ust. 9 może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni roboczych od daty wpisania zastrzeżeń do protokołu, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 29.6.2018 r. w ten sposób, że zamiast do dnia 29.6.2018 ma być do dnia 22.4.2019 r.