Leveringen - 493933-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: Personenwagens

2018/S 216-493933

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
Contactpersoon: Krzysztof Zbrzeźny, Katarzyna Ryciuk
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Fax: +48 223767379
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kowr.gov.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: agencja wykonawcza

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup samochodów na potrzeby floty KOWR

Referentienummer: 1818/2018/C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

1) 1 szt. samochodu typu BUS;

2) 2 szt. samochodów typu sedan 5-osobowy (segment „D”);

3) 4 szt. samochodów typu kombi (segment „C”);

4) 28 szt. samochodów typu SUV (segment „I” SUV o napędzie 4x4)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 252 032.52 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa 1 szt. samochodu typu BUS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. samochodu typu BUS.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa 2 szt. samochodów typu sedan 5-osobowy (segment „D”) oraz 4 szt. samochodów typu kombi (segment „C”)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

1) 2 szt. samochodów typu sedan 5-osobowy (segment „D”);

2) 4 szt. samochodów typu kombi (segment „C”);

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa 28 szt. samochodów typu SUV (segment „I” SUV o napędzie 4x4)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 28 szt. samochodów typu SUV (segment „I” SUV o napędzie 4x4).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu dostawy o dodatkowe samochody w przypadku, gdy będzie to wynikało z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku posiadania zaoszczędzonych środków pieniężnych oraz pod warunkiem uzyskania zgody na zakup dodatkowych samochodów.

2. Prawem opcji objęta jest liczba do 25 sztuk samochodów należących do Segmentu „I”, tj. SUV o napędzie 4x4.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z tego prawa lub skorzystania z niego jedynie w ograniczonym zakresie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Zamawiający przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę 35 sztuk samochodów. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. UE w dniu 7.8.2018 r. pod numerem 2018/S 150-343924. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych odpowiednio w części nr 1: zakup i dostawa 1 szt. samochodu typu BUS; w części nr 2: zakup i dostawa 2 szt. samochodów typu Sedan - 5 osobowy (Segment „D”); w części nr 3: zakup i dostawa 4 szt. samochodów typu Kombi (Segment „C”); w części nr 4: zakup i dostawa 28 szt. samochodów typu SUV (Segment „I” SUV o napędzie 4X4).

W części nr 1 ofertę złożył jeden Wykonawca, który został wykluczony z postępowania. W częściach nr 2 i 3 złożono jedną ofertę. Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść ofert nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. W części nr 4 złożono dwie oferty. Obie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

W stosunku do uprzednio przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1818/2018/C
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zakup i dostawa 1 szt. samochodu typu BUS

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Krotoski – Cichy Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Niciarniana 51 lok. 53
Łódź
92-320
Polen
NUTS-code: PL711
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 149 770.73 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 149 770.73 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1818/2018/C
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zakup i dostawa 2 szt. samochodów typu sedan 5-osobowy (segment „D”) oraz 4 szt. samochodów typu kombi (segment „C”)

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
POLBIS AUTO Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 26
Olsztyn
10-526
Polen
NUTS-code: PL622
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 498 243.91 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 498 243.91 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1818/2018/C
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zakup i dostawa 28 szt. samochodów typu SUV (segment „I” SUV o napędzie 4x4)

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Renault Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 13
Warszawa
02-674
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1 401 525.20 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 401 525.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018