Diensten - 493966-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-East Kilbride: Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland

2018/S 216-493966

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Department for International Development
Abercrombie House, Eaglesham Road
East Kilbride
G75 8EA
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Elaine Collins
Telefoon: +44 1355843620
E-mail: Elaine-Collins@dfid.gov.uk
NUTS-code: UKM95

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.https://supplierportal.dfid.gov.uk/selfservice/

Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development/about/procurement/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: International Development

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Strengthening Malawi’s Education System

Referentienummer: PO8419
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75211200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This is a prior information notice only.

Strengthening the education system will contribute to the UK’s efforts in Malawi to improve public sector delivery, public financial management and family planning uptake (through girls’ education), and reducing violence against women and girls.

The UK will invest 37 500 000 GBP over 4 years (2018-2022) to improve efficiency in the education sector and thereby improve learning. There will be 3 core components with aim of improving education management and delivery of key public services. This programme makes up 1 of the components with a value of 16 500 000 GBP.

DFID and the Ministry of Education Science and Technology Malawi, seeks to appoint an appropriately qualified Supplier to manage and deliver the teaching numeracy and remedial education in lower primary school component. This will address the gap in support for improving the quality of numeracy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is a prior information notice only.

This programme is a critical component of the UK’s country plan for Malawi which prioritises long term investments that address the root causes of poverty and vulnerability. Strengthening the education system will contribute to the UK’s efforts to improve public sector delivery, public financial management and family planning uptake (through girls’ education), and reducing violence against women and girls.

The UK will invest 37 500 000 GBP over 4 years (2018-2022) to improve efficiency in the education sector and thereby improve learning. There will be 3 core components with aim of improving education management and delivery of key public services. This programme makes up 1 of the components with a value of 16 500 000 GBP.

DFID and the Ministry of Education Science and Technology Malawi, seeks to appoint an appropriately qualified Supplier to manage and deliver the teaching numeracy and remedial education in lower primary school component. This will address the gap in support for improving the quality of numeracy instruction and remedial education in Malawi.

The terms of reference for the numeracy component will be informed by a scoping project, currently underway, that will be finalised in early December 2018. The scoping project is investigating the major bottlenecks that are preventing student achievement in early grade mathematics, by conducting the following:

— curriculum review,

— Classroom observations (including assessing teacher pedagogy and the learning environment for early grade numeracy),

— review of student achievement results in early grade mathematics,

— review of professional development and support structures for teachers,

— policy review.

The findings of this scoping will be shared with all parties prior to tendering process.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018