Diensten - 493973-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Ierland-Naas: Kantine- en cateringdiensten

2018/S 216-493973

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Health Service Executive (HSE)
N/A
Head Office
Naas
Millennium Park
Ierland
Contactpersoon: Siobhan dunphy
Telefoon: +353 16352377
E-mail: siobhan.dunphy@hse.ie
Fax: +353 16352358
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hse.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/461

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Market Sounding for Development of Central Food Production Facility and Pantry Kitchens for Galway University Hospital and Merlin Park Hospital Incorporating Catering Contract

Referentienummer: HSE CPU11/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

I. Design and Build Central Food Production Facility (CPU) and Pantry Kitchens for Galway University Hospital and Merlin Park Hospital.

II. Provision of catering services for Galway University Hospital and Merlin Park Hospital, to include delivery and despatch facilities.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39222000
39310000
44115800
45210000
45215100
55520000
71220000
71315000
71315200
71321000
79415200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Please note that this is not a competition and we are not seeking tenders at this stage. It is purely an information exercise seeking views of market operators on possible approaches that may be taken in a tender process which may be undertaken over the coming months.

Requirement:

I. Design and Build Central Food Production Facility (CPU) and Pantry Kitchens for Galway University Hospital and Merlin Park Hospital.

II. Provision of catering services for Galway University Hospital and Merlin Park Hospital, to include delivery and despatch facilities.

The HSE intends to run a competitive procurement process and the successful Tenderer will develop the design, build/fit out and commission a central production unit kitchen (CPU Kitchen) with regeneration facilities to support both University Hospital Galway (UHG) and Merlin Park University Hospital (MPUH).

It is envisaged that the successful tenderer will fund the initial development and fit out of the CPU Kitchen, and will recover the cost through the provision of catering services to both the UHG and MPUH sites for the following customer groups:

— patient,

— staff,

— general public/visitors.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
06/11/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018