Diensten - 493974-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Vooraankondiging met oproep tot mededinging - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Onbemande luchtvaartuigen

2018/S 216-493974

Vooraankondiging

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Network Rail Infrastructure Ltd
1 Eversholt Street
London
NW1 2DN
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Responsible Officer
Telefoon: +44 1908781000
E-mail: frontlineservicescandp@networkrail.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.networkrail.co.uk

Adres van het kopersprofiel: www.networkrail.bravosolution.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.networkrail.bravosolution.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.networkrail.bravosolution.co.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unmanned Aircraft System (UAS) Goods, Services and Training

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35613000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Lot 1, 2, 3: Supply complete UAV inspection and survey services for reactive and pre-planned operations across England, Scotland + Wales.

Lot 4: Supply UAS packages with a trusted delivery system to Network Rail plus a structured servicing, maintenance and lease option packages for each aircraft across England, Scotland + Wales.

Lot 5: The Supplier will be required to provide Civil Aviation Authority National Qualified Entity accredited Drone Pilot Training (ground school assessment, practical pilot training and flight assessment, post training support and advice) across England, Scotland + Wales.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 620 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

UAS Services — North

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34700000
34710000
34711300
34711400
35613000
71354200
79961200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC
NUTS-code: UKD
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKG
NUTS-code: UKH
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UKK
NUTS-code: UKL
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

England, Scotland + Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Up to 4 Supplier awards to be made that provide UAS Services to carry out general railway infrastructure inspections and surveys to specified northern territory, including but not limited to:

— structures/canopies including bridge surveys,

— embankment/culvert checks,

— Overhead Line Equipment (OLE),

— post incident condition inspections e.g.: following adverse weather, incidents, etc.,

— security surveys.

Specialist surveys including but not limited to:

(i) survey/design grade inspections (NR/L2/TRK/3100: Topographic, Engineering, Land and Measured Building Surveying — Strategy and General (Sec E3 Page 70));

(ii) LiDAR/multispectral imagery;

(iii) post processing/product delivery including DTM/DSM/asset condition reports.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 515 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

3 year framework with an option to extend up to 2 x 12 months.

5 year framework maximum in total.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

UAS Services — Midlands

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34700000
34710000
34711300
34711400
35613000
71354200
79961200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC
NUTS-code: UKD
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKG
NUTS-code: UKH
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UKK
NUTS-code: UKL
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

England, Scotland + Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Up to 4 supplier awards to be made that provide UAS Services to carry out general railway infrastructure inspections and surveys to specified midlands territory, including but not limited to:

— structures/canopies including Bridge surveys,

— embankment/culvert checks,

— Overhead Line Equipment (OLE),

— post incident condition inspections e.g.: following adverse weather, incidents, etc.,

— security surveys.

Specialist surveys including but not limited to:

(i) survey/design grade inspections (NR/L2/TRK/3100: topographic, engineering, land and measured building surveying — strategy and general (Sec E3 Page 70));

(ii) LiDAR/multispectral imagery;

(iii) post processing/product delivery including DTM/DSM/asset condition reports.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 515 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

UAS Services — South

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34700000
34710000
34711300
34711400
35613000
71354200
79961200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC
NUTS-code: UKD
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKG
NUTS-code: UKH
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UKK
NUTS-code: UKL
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

England, Scotland + Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Up to 4 Supplier awards to be made that provide UAS Services to carry out general railway infrastructure inspections and surveys to specified southern territory, including but not limited to:

— structures/canopies including bridge surveys,

— embankment/culvert checks,

— Overhead Line Equipment (OLE),

— post incident condition inspections e.g.: following adverse weather, incidents, etc.,

— security surveys.

Specialist surveys including but not limited to:

(i) survey/design grade inspections (NR/L2/TRK/3100: topographic, engineering, land and measured building surveying — strategy and general (Sec E3 Page 70));

(ii) LiDAR/multispectral imagery;

(iii) post processing/product delivery including DTM/DSM/asset condition reports.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 515 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

UAS Equipment including Maintenance and Repair — Buy and/or Lease options

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34731000
34741000
35613000
50200000
50210000
50211000
50211100
50211200
50211300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC
NUTS-code: UKD
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKG
NUTS-code: UKH
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UKK
NUTS-code: UKL
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

England, Scotland + Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Up to 2 Supplier awards to be made that provide UAS equipment including maintenance and repair — buy and/or lease options.

Network Rail requires UAS suitable for the following activities:

1) Reactive operational events and planned inspections and surveys reactive operational events;

2) General railway infrastructure inspections and surveys of:

(i) buildings/canopies;

(ii) bridges/tunnels/retaining walls;

(iii) embankment/culvert/earthworks;

(iv) Overhead Line Equipment (OLE);

(v) post incident condition inspections e.g.: following adverse weather, incidents, etc.;

(vi) survey/design grade inspections (NR/L2/TRK/3100: topographic, engineering, land and measured building surveying — strategy and general (Sec E3 Page 70));

(vii) LiDAR/multispectral imagery.

Supply or Lease to Network Rail, UAS packages with a trusted delivery system to Network Rail plus a structured servicing and maintenance package for each aircraft.

The services are to include but not limited to:

(i) issue of equipment including aircraft and ground control systems, batteries and ancillary equipment plus any additional sensors;

(ii) maintenance/servicing and repair of aircraft systems, batteries and ancillary equipment;

(iii) spares/replacement/part exchange service for owned aircraft;

(iv) issue of ancillary equipment;

(v) holding (storage) service for network rail owned equipment;

(vi) temporary loan equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 745 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

UAS Pilot Training

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34740000
35611500
35613000
60440000
60444000
60445000
71354200
79961200
80000000
80500000
80510000
80511000
80521000
80531200
80650000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC
NUTS-code: UKD
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKG
NUTS-code: UKH
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UKK
NUTS-code: UKL
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

England, Scotland + Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Up to 3 Supplier awards to be made that provide bespoke UAS Pilot Training for:

1) CAA NQE accredited Drone Pilot Training (ground school assessment, Practical Pilot Training and flight assessment, post training support and advice). Minimum 4 day consecutive course for reactive operational events and planned inspections and surveys.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 330 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

3 year framework with an option to extend up to 2 x 12 months.

5 year framework maximum in total.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Suppliers must, where relevant:

(i) hold CAA permission to operate (Small Unmanned Aircraft) or EASE equivalent including operational safety cases;

(ii) hold pilot/operator qualifications;

(iii) hold public liability insurance certificate (min cover 5 000 000 GBP) that includes cover by the insurer for “Railway Work”;

(iv) hold task specific risk assessment(s) and documented safety management arrangements;

(v) hold an operations manual;

(vi) maintain aircraft in accordance with the manufacturer’s requirements.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 17
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

The proposed Framework is for 3 years with an option to extend up to 2 x 12months for the continuation of services that facilitate a re-tender of the same requirement.

IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
27/03/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
London
WC2A 2AA
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018