Diensten - 494037-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Northallerton: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2018/S 216-494037

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
North Yorkshire County Council
County Hall
Northallerton
DL7 8AD
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Matt Clothier
Telefoon: +44 1609532074
E-mail: matt.clothier@northyorks.gov.uk
NUTS-code: UKE22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.northyorks.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.northyorks.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Airedale, Wharfedale and Craven Clinical Commissioning Group
Millennium Business Park, Station Road, Steeton
Keighley
BD20 6RB
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Awc.contracting@nhs.net
NUTS-code: UKE22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.airedalewharfedalecravenccg.nhs.uk

I.1)Naam en adressen
Morecambe Bay Clinical Commissioning Group
Moor Lane Mills, Moor Lane
Lancaster
LA1 1QD
Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@morecambebayccg.nhs.uk
NUTS-code: UKD

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.morecambebayccg.nhs.uk/

I.1)Naam en adressen
Hambleton, Richmondshire and Whitby Clinical Commissioning Group
Civic Centre, Stone Cross
Northallerton
DL6 2UU
Verenigd Koninkrijk
E-mail: hrwccg.hrwccgenquiries@nhs.net
NUTS-code: UKE22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hambletonrichmondshireandwhitbyccg.nhs.uk

I.1)Naam en adressen
Harrogate and Rural District Clinical Commissioning Group
1 Grimbald Crag Court, St James Business Park
Knaresborough
HG5 8QB
Verenigd Koninkrijk
E-mail: hardccg.enquiries@nhs.net
NUTS-code: UKE22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.harrogateandruraldistrictccg.nhs.uk

I.1)Naam en adressen
Scarborough and Ryedale Clinical Commissioning Group
Scarborough Town Hall, St Nicholas Street
Scarborough
YO11 2HG
Verenigd Koninkrijk
E-mail: SCRCCG.enquiries@nhs.net
NUTS-code: UKE22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.scarboroughryedaleccg.nhs.uk

I.1)Naam en adressen
Vale of York Clinical Commissioning Group
West Offices, Station Rise
York
YO1 6GA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: valeofyork.contactus@nhs.net
NUTS-code: UKE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.valeofyorkccg.nhs.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dementia Support and Advice Services

Referentienummer: DN366165
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Authority wishes to award a contract for the delivery of an innovative and effective dementia support and advice service. The service comprises:

(a) A dementia signposting service for people living with dementia and their carers

(b) Dedicated educational sessions to support people living with dementia, carers, community groups, providers and businesses to better understand the impacts of dementia and how these can be mitigated.

(c) Working as a key strategic partner with NYCC and the North Yorkshire CCGs to deliver the principles and priorities of their dementia strategy.

This is a Social and Other Specific Services contract, as per the Public Contract Regulations 2015.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 217 594.70 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — Airedale, Wharfedale and Craven CCG and Morecombe Bay CCG Areas (within North Yorkshire)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority wishes to award a contract for a Dementia Support and Advice Services within the Airedale, Wharfedale and Craven CCG and Morecombe Bay CCG Areas (within North Yorkshire). The service comprises:

(a) A dementia signposting service for people living with dementia and their carers;

(b) Dedicated educational sessions to support people living with dementia, carers, community groups, providers and businesses to better understand the impacts of dementia and how these can be mitigated;

(c) Working as a key strategic partner with NYCC and the North Yorkshire CCGs to deliver the principles and priorities of their dementia strategy.

The Contract will be for an initial period of 4 years (1.4.2019 – 31.3.2023) with 3 options to extend for a further period of 2 years each (1.4.2023 – 31.3.2025, 1.4.2025 – 31.3.2027 and 1.4.2027 – 31.3.2029). Therefore the total possible Contract duration is ten years (4+2+2+2=10).

Tenderers should note that there is a maximum budget of 34 846.49 GBP per annum which cannot be exceeded. Tenders higher than the maximum annual contract value will not be considered.

Once the initial term of the contract period has elapsed (1.4.2019 – 31.3.2023), and subject to the contract being extended, the costs may be reviewed, at the discretion of the Authority, and capped at the Consumer Price Index for the preceding January. Please see the tender documents for full details.

This is a Social and Other Specific Services contract, as per the Public Contract Regulations 2015.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 348 464.90 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The duration of the contract will be for an initial period of 4 years (1.4.2019 – 31.3.2023) with 3 options to extend for a further period of 2 years each (1.4.2023 – 31.3.2025, 1.4.2025 – 31.3.2027 and 1.4.2027 – 31.3.2029). Therefore the total possible Contract duration is 10 years (4+2+2+2=10).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 — Hambleton, Richmondshire and Whitby CCG Area

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority wishes to award a contract for a Dementia Support and Advice Services within the Hambleton, Richmondshire and Whitby CCG Area, (“the Contract”). The service comprises:

(a) A dementia signposting service for people living with dementia and their carers;

(b) Dedicated educational sessions to support people living with dementia, carers, community groups, providers and businesses to better understand the impacts of dementia and how these can be mitigated;

(c) Working as a key strategic partner with NYCC and the North Yorkshire CCGs to deliver the principles and priorities of their dementia strategy.

The Contract will be for an initial period of 4 years (1.4.2019 – 31.3.2023) with 3 options to extend for a further period of 2 years each (1.4.2023 – 31.3.2025, 1.4.2025 – 31.3.2027 and 1.4.2027 – 31.3.2029). Therefore the total possible Contract duration is 10 years (4+2+2+2=10).

Tenderers should note that there is a maximum budget of 73 829.03 GBP per annum which cannot be exceeded. Tenders higher than the maximum annual contract value will not be considered.

Once the initial term of the contract period has elapsed (1.4.2019 – 31.3.2023), and subject to the contract being extended, the costs may be reviewed, at the discretion of the Authority, and capped at the Consumer Price Index for the preceding January. Please see the tender documents for full details.

This is a Social and Other Specific Services contract, as per the Public Contract Regulations 2015.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 738 290.30 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The duration of the contract will be for an initial period of 4 years (1.4.2019 – 31.3.2023) with 3 options to extend for a further period of 2 years each (1.4.2023 – 31.3.2025, 1.4.2025 – 31.3.2027 and 1.4.2027 – 31.3.2029). Therefore the total possible Contract duration is 10 years (4+2+2+2=10).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 — Harrogate and Rural District CCG Area

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority wishes to award a contract for a Dementia Support and Advice Services within the Harrogate and Rural District CCG Area, (“the Contract”). The service comprises:

(a) A dementia signposting service for people living with dementia and their carers;

(b) Dedicated educational sessions to support people living with dementia, carers, community groups, providers and businesses to better understand the impacts of dementia and how these can be mitigated;

(c) Working as a key strategic partner with NYCC and the North Yorkshire CCGs to deliver the principles and priorities of their dementia strategy.

The Contract will be for an initial period of four years (1.4.2019 – 31.3.2023) with three options to extend for a further period of two years each (1.4.2023 – 31.3.2025, 1.4.2025 – 31.3.2027 and 1.4.2027 – 31.3.2029). Therefore the total possible Contract duration is ten years (4+2+2+2=10).

Tenderers should note that there is a maximum budget of 83 856.80 GBP per annum which cannot be exceeded. Tenders higher than the maximum annual contract value will not be considered.

Once the initial term of the contract period has elapsed (1.4.2019 – 31.3.2023), and subject to the contract being extended, the costs may be reviewed, at the discretion of the Authority, and capped at the Consumer Price Index for the preceding January. Please see the tender documents for full details.

This is a Social and Other Specific Services contract, as per the Public Contract Regulations 2015.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 838 568.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The duration of the contract will be for an initial period of 4 years (1.4.2019 – 31.3.2023) with 3 options to extend for a further period of 2 years each (1.4.2023 – 31.3.2025, 1.4.2025 – 31.3.2027 and 1.4.2027 – 31.3.2029). Therefore the total possible Contract duration is 10 years (4+2+2+2=10).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 — Scarborough and Ryedale CCG Area

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority wishes to award a contract for a Dementia Support and Advice Services within the Scarborough and Ryedale CCG Area, (“the Contract”). The service comprises:

(a) A dementia signposting service for people living with dementia and their carers;

(b) Dedicated educational sessions to support people living with dementia, carers, community groups, providers and businesses to better understand the impacts of dementia and how these can be mitigated;

(c) Working as a key strategic partner with NYCC and the North Yorkshire CCGs to deliver the principles and priorities of their dementia strategy.

The Contract will be for an initial period of 4 years (1.4.2019 – 31.3.2023) with three options to extend for a further period of 2 years each (1.4.2023 – 31.3.2025, 1.4.2025 – 31.3.2027 and 1.4.2027 – 31.3.2029). Therefore the total possible Contract duration is 10 years (4+2+2+2=10).

Tenderers should note that there is a maximum budget of 66 658.74 GBP per annum which cannot be exceeded. Tenders higher than the maximum annual contract value will not be considered.

Once the initial term of the contract period has elapsed (1.4.2019 – 31.3.2023), and subject to the contract being extended, the costs may be reviewed, at the discretion of the Authority, and capped at the Consumer Price Index for the preceding January. Please see the tender documents for full details.

This is a Social and Other Specific Services contract, as per the Public Contract Regulations 2015.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 666 587.40 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The duration of the contract will be for an initial period of 4 years (1.4.2019 – 31.3.2023) with 3 options to extend for a further period of 2 years each (1.4.2023 – 31.3.2025, 1.4.2025 – 31.3.2027 and 1.4.2027 – 31.3.2029). Therefore the total possible Contract duration is 10 years (4+2+2+2=10).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5 — Vale of York CCG Area (within North Yorkshire)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority wishes to award a contract for a Dementia Support and Advice Services within the Vale of York CCG Area (within North Yorkshire), (“the Contract”). The service comprises:

(a) A dementia signposting service for people living with dementia and their carers;

(b) Dedicated educational sessions to support people living with dementia, carers, community groups, providers and businesses to better understand the impacts of dementia and how these can be mitigated;

(c) Working as a key strategic partner with NYCC and the North Yorkshire CCGs to deliver the principles and priorities of their dementia strategy.

The Contract will be for an initial period of four years (1.4.2019 – 31.3.2023) with 3 options to extend for a further period of 2 years each (1.4.2023 – 31.3.2025, 1.4.2025 – 31.3.2027 and 1.4.2027 – 31.3.2029). Therefore the total possible Contract duration is 10 years (4+2+2+2=10).

Tenderers should note that there is a maximum budget of 62 568.41 GBP per annum which cannot be exceeded. Tenders higher than the maximum annual contract value will not be considered.

Once the initial term of the contract period has elapsed (1.4.2019 – 31.3.2023), and subject to the contract being extended, the costs may be reviewed, at the discretion of the Authority, and capped at the Consumer Price Index for the preceding January. Please see the tender documents for full details.

This is a Social and Other Specific Services contract, as per the Public Contract Regulations 2015.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 625 684.10 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The duration of the contract will be for an initial period of 4 years (1.4.2019 – 31.3.2023) with 3 options to extend for a further period of 2 years each (1.4.2023 – 31.3.2025, 1.4.2025 – 31.3.2027 and 1.4.2027 – 31.3.2029). Therefore the total possible Contract duration is 10 years (4+2+2+2=10).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please see the procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please see the procurement documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

To access the tender documents you must register your organisation details on the YORtender (ProContract)system at https://procontract.due-north.com/Login/by creating a user name, password and company profile. To view details of this contract, click on the Current Opportunities icon, the Opportunity should be displayed on the page; alternatively use the Opportunity Search icon to find the opportunity. In the search criteria set:

— Organisation to: North Yorkshire County Council,

— Use the ‘Contains’ search to search by key word or the contract ID: DN366165,

— Display tenders to: All,

— Matching categories to: All.

Click search and the details of this contract should be displayed.

Once you locate the tender you will need to express your interest in this tender by clicking the Register tab which will then allow you to download any documentation required, complete and re-attach the documents to the system. This should be done in advance of the deadline date. If you require further information, guidance or support using YORtender please visit the website link

https://www.yortender.co.uk/procontract/help.nsf/frm_banner_help?openform

Which contains an overview of the system as well as detailed guidance for registering and participating in procurement projects.

If you have specific system issues please contact the Yortender Helpdesk; tel: 0330 005 0352 or emailprocontractsuppliers@proactis.com.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
North Yorkshire County Council
Northallerton
DL7 8AD
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
North Yorkshire County Council
Northallerton
DL7 8AD
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

North Yorkshire County Council shall in accordance with the Public Contracts (amendment) Regulations 2015, incorporate a minimum 10 day standstill period commencing at the point that information on the intention to award the contract is sent to tenderers. The council shall, as soon as possible after the decision has been made, inform the tenderers and candidates of its decision, and shall do so by notice in writing by the most rapid means of communication practicable. The information will include:

a) the criteria for the award of the contract;

b) the reasons for the decision;

c) the name of the economic operator to be awarded;

d) a precise statement when the standstill is expected to end.

Should additional information be required, please contact the person cited in paragraph l.1 of this form. If an appeal regarding the award of a contract has not been successfully resolved, Public Contracts Regulations 2015 (SI2015 No 6) provide for aggrieved parties who have been harmed or at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland.

Any such action must be started within 30 working days beginning with the date when the aggrieved party first knew or ought to have known that grounds for starting the proceedings had arisen. Where a contract has not been entered into the court may order the setting aside of the award decision or order the authority to amend any document and may award damages. Following the 10 day standstill period, if no further debriefing has been requested, the court may only award damages once the contract has been entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Legal Services North Yorkshire County Council
Northallerton
DL7 8AD
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018