Diensten - 494070-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 216-494070

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stolichna obshtina
000696327
ul. „Parizh“ No. 3
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Dobrina Yordanova
Telefoon: +359 29377366
E-mail: d.vasileva@sofia.bg
Fax: +359 29377324
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=107226&companyId=20779
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Разширяване на оперативния капацитет при запазване на съществуващата инфраструктура и направените инвестиции на системите за сепариране на рециклируеми материали от смесения битов отпадък

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на настоящата поръчка е разширяване на оперативния капацитет при запазване на съществуващата инфраструктура и направените инвестиции на системите за сепариране на рециклируеми материали от смесения битов отпадък, третиран в Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво, Столична община — с. Яна, м. Садината.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 200 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
90514000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ — Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво, Столична община — с. Яна, м. Садината

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Запазване и подобряване на постигнатите резултати за отсепарирани рециклируеми материали по договор № СОА 17-ДГ55-530/3.11.2017 г. с предмет „Оптимизиране процеса на сепариране на рециклируеми материали от смесения битов отпадък, третиран в Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво, Столична община — с. Яна, м. Садината — минимум 9,52 %.

Прилагане на разработените по договор № СОА 17-ДГ55-530/3.11.2017 г., технологични схеми за работа в Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво и методики — технологичните схеми за работа в станциите за ръчно сортиране — приемна сграда и сграда механично разделяне и методологията за отчитане.

Оценка за практическата приложимост и при доказана целесъобразност, внедряване на нови технологични схеми за сепариране по предложение на възложителя. Оценката да съдържа описание и обосновка за начина на внедряване на новите технологични схеми за сепариране.

Изготвяне, предлагане за одобрение и внедряване на производствена програма за извличане на рециклируеми материали при работата на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво съобразно актуалното пазарно търсене.

Разработване и прилагане на мерки за подобряване и стабилност на качеството на отделяните рециклируеми материали при работата на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво.

За 2019 г. очакваните количества смесен битов отпадък, който ще постъпва за третиране в Завод МБТ, е до 380 000 тона, от които общото прогнозно количество на отделените рециклируеми материали трябва да запази достигнатия вече минимум 9,52 % съгласно предвидените по проект параметри и да го надгради при възможност.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: професионална компетентност на персонала / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 200 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

След изтичане на срока от 12(дванадесет) месеца възложителят може да възложи дейностите предмет на настоящата поръчка за още 12 (дванадесет) месеца при същите условия. Прогнозната стойност на повторението е 2 600 000 (два милиона и шестстотин хиляди) BGN без ДДС, като същата е включена в прогнозната стойност на поръчката.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот.

2. Всеки участник трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Eventuele minimumeisen:

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 5 200 000 (пет милиона и двеста хиляди) BGN, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Всеки участник трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 2 600 000 (два милиона и шестстотин хиляди) BGN, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

*Забележка: Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от дейности по предварително третиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 или еквивалентен съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

3. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника:

Съответствието с изискванията участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“, като посочва съответната информация за обстоятелствата.

За доказване на изискването участникът представя 1 или няколко от следните документи:

— удостоверения от банки,

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква,

— справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Доказателствата се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът да има опит в извършване на дейности.

2. Участникът да прилага:

— система за управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001, или еквивалентна с обхват, идентичен или сходен с този на поръчката,

— система за управление на околната среда по EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът да има опит в извършване на дейности по предварително третиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като опитът се доказва с услуга/и, изпълнена/и през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, при изпълнението на която/които са предварително третирани минимум 200 000 (двеста хиляди) тона смесени битови отпадъци с код 20 03 01, като обстоятелството се декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. Съответствието с изискванията по т. 1 участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита за изпълнение дейности през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката.

3. Доказване на съответствието с изискването на т. 1 става по реда на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП със списък на дейностите с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателствата се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

4. Участникът трябва да има внедрена:

— система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001, или еквивалент с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката,

— система за управление на околната среда по EN ISO 14001 или еквивалент с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката.

5. При подаване на оферта съответствието с изискването по т. 4 участниците декларират в част IV „Критерии за подбор“, буква Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като посочва информация (№, дата на издаване, срок на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификация) относно:

— система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001, или еквивалент с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката,

— система за управление на околната среда по EN ISO 14001 или еквивалент с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката.

6. Изискването по т. 4 се доказва съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП с представяне на заверено копие на валиден сертификат за:

— система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001, или еквивалент с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката,

— система за управление на околната среда по EN ISO 14001 или еквивалентна с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Участникът следва да осигури консултантски и изпълнителски персонал в производствените сгради на Завод МБТ, които да имат необходимата компетентност за изпълнение на дейностите на място и опит за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

ул. Париж № 3, ет. 1, зала № 109

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

4. Начини на плащане — съгласно проекта на договор.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018