Diensten - 494114-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Maureillas-las-Illas: Adviezen inzake techniek en bouw

2018/S 216-494114

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mairie de Maureillas-las-Illas
21660106200013
14 av du Vallespir
Maureillas-las-Illas
66480
Frankrijk
Telefoon: +33 468875252
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRJ15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.maureillas.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.midilibre-marchespublics.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.midilibre-marchespublics.com/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.midilibre-marchespublics.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrat de maîtrise d'œuvre pour la mise en accessibilité (monte personne ou ascenseur) du Musée du Liège de la commune de Maureillas Las Illas dans le cadre du projet Poctefa patrimc@t

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché n'est pas décomposé en tranches une visite sur site est obligatoire avant de déposer le dossier de candidature.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le marché n'est pas décomposé en tranches une visite sur site est obligatoire avant de déposer le dossier de candidature.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Des références du candidat / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De la compétence du candidat dans le domaine de l'accessibilité / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Du prix des prestations / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programme Finance Par Le Fonds Europeen De Developpement Regional (Feder) Projet Poctefa patrimc@t Efa045/15

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/11/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com.

Fin d'execution des travaux de mise en accessibilité maximum: juillet 2019.

Date prévisionnelle de debut de prestation de la maîtrise d'œuvre: décembre 2018.

Honoraires de la maîtrise d'œuvre: pourcentage des travaux exécutés.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
Montpellier
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 467548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467547410
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018